Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den dood der eersten."

„God is dag en nacht, winter en zomer, krijg en vrede, verzadiging en honger. Hij is onveranderlijk als het vuur en wordt, even als dit, wanneer het zich met rook vermengt, naar ieders welbehagen met onderscheiden namen genoemd."

„Voor God is alles schoon en goed en recht; slechts onder menschen bestaat de meening, dat het eene recht, het andere onrecht is."

„Hoe zou men verborgen kunnen blijven voor een licht, dat eeuwig schijnt?"

„Alle creatuur wordt geweid onder den zweepslag Gods." Het wereldproces, zooals het zich in den tiid ooenbaart. de ..Aeon".

Z00.11S rlerak-ItllS her nnpmt is pen tinrl Hot i~npt tspr inrrpn cr-.oe.lt.

7.ier1aar He uret-e1rlhecorir.„n,inrr •••• U^Ult... 1._1- _••

—' ™- —~ " vw^uvoviivuniug va.il ligmiullua 111 C11K.C1C Zijner

1 kernachtige uitspraken weergegeven. Gij zijt zeker wel met mii

van oordeel, dat hier een indrukwekkende grootschheid van conceptie wordt bereikt, die wij nog niet hebben aangetroffen. Het verwondert ons dan ook niet, dat een modern denker als Nietzsche onder den machtigen invloed der Heraklitische wijsbegeerte gekomen is. Waarlijk, we kunnen haar genialen schepper geen ongelijk geven

I wanneer hij, die „den bliksem den stuurman van het wereldschip" I noemt, op het vulgaire gepeupel met minachting neerziet en van s hen spreekt als van „de andere menschen", die zich evenmin bewust

zijn van wat zij wakende doen als van wat zij slapende verrichten en over hen het harde oordeel velt: „Zij verstaan het niet, ook wanneer zij er van vernomen hebben en dus zijn zij als dooven. Van hen geldt de spreuk: zij zijn er en toch zijn ze er niet."

De velen, de „al-te-velen" zou Nietzsche zeggen, zij leiden een schijnbestaan; de weinigen, de wijzen en eenzamen, zij doordringen de schijnwereld met hun door goddelijke inspiratie verhelderden blik en zien, verborgen achter die schijnwereld, de eigenlijke wereld, den eeuwigen vuurgloed des wordens.

Sluiten