Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft ons als het laatste woord van alle wijsheid verkondigd, dat alles vloeit en in gestadige wording is.

Aan den oppervlakkigen, alledaagschen mensch, zoo leerde zij ons, vertoont zich de wereld, waarin wij leven, als een weisaamgevoegd geheel van bestaande, zelfstandige dingen; doch de intuïtieve blik van den wijsgeer ontdekt in die wereld slechts één groot, eeuwigdurend proces van worden en vergaan. Niets bestaat, alles is in beweging; alles vloeit. Het begrip: existentie wordt door ons oppervlakkig waarnemen in de dingen gelegd en aldus worden we door den schijn bedrogen. — Niets bestaat; alles ontstaat of vergaat in den voortbruisenden stroom der veranderlijkheid. De strijd met zijn eeuwigdurende onrust is de vader aller dingen en de koning des heelals.

De Eleatische philosophie daarentegen verkondigde ons dè leer van het eeuwig-onveranderlijke Zijn. Het worden, door den Ionischen wijsgeer de diepste grond der werkelijkheid genoemd, is volgens haar niets dan illusie en schijn. In der waarheid bestaat slechts het eeuwig onveranderlijke Al-ééne, waarin denken en zijn samenvallen.

Wie heeft gelijk? Misschien wel beiden, omdat beiden ongelijk, dat wil zeggen een halve waarheid hebben?

Wien zal het gegeven zijn, de volle waarheid te ontdekken en uit te spreken?

Een derde beginsel van wereldverklaring zullen wij aantreffen bij de Pythagoreïsche wijsbegeerte.

Sluiten