Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het met die practijk in het nauwste verband te staan; want heeft het logisch denken gelijk, dan is de gemeenschap alles, het individu niets; heeft de zintuiglijke waarneming, de ervaring, gelijk, dan treedt zij op als de advocaat van de rechten der individueele persoonlijkheid tegenover het albeheerschende gezag van den één en staat.

Bij Parmenides knoopt Empedokles aan. Omstreeks 450 v. Chr. te Agrigentum op Sicilië uit een aanzienlijk geslacht geboren, neemt hij een werkzaam aandeel aan den strijd der politieke partijen met dit gevolg, dat hem de koningskroon wordt aangeboden. Hij weigert; want hij mikt naar hooger doel. Hij is zich bewust een vorst te zijn in het rijk des geestes, aan wien de krachten der natuur onderdanig zijn, en die gewichtige goddelijke openbaringen heeft te verkondigen, waarvoor onder de menschen het geloof moet gewekt worden. Want voor hem is het verwerven van kennis niet het laatste doel; maar die kennis moet dienstbaar gemaakt aan het leven en aan de beheersching der natuurkrachten. Daarom gaathet geloof de kennis te boven, het geloof, dat macht geeft om de natuur te beheerschen en teékenen en wonderen te doen en tevens vroomheid en zedelijke reinheid in zich sluit. In purper gekleed en het hoofd met den koninklijken haarband en den olijfkrans der overwinning versierd, trekt Empedokles van stad tot stad, de ziekten en. kwalen van lichaam en ziel genezende, omstuwd en vereerd door een schare van duizenden volgelingen, wien hij den „weg des heils" verkondigt, daarbij, zooals vaak bij diep-religieuse naturen voorkomt, aan een hooggestemd gevoel van eigenwaarde een diep besef van ootmoed parend. De door de macht van zijn taal meegesleepte menigte verspreidt allerlei wonderbaarlijks aangaande den merkwaardigen man. Men verhaalt van hem, dat hij de stad Selinunt door kanaliseering der haar omringende moerassen van eene epidemie heeft verlost, ja, dat hij den almachtigen dood zijne prooi ontweldigd heeft door een reeds dertig dagen in den toestand van schijndood' verkeerende tot herleving te wekken. En toen hij ver van zijn vaderstad in den Peloponnesus overleden was, omspon

Sluiten