Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij werd geboren te Klazomena in Klein-Azië. Ofschoon rijk en voornaam, hield hij zich op verren afstand van den politieken partijstrijd, ja in de dingen van het practische leven stelde hij zoo weinig belang, dat hij zelfs verzuimde zijn aanzienlijk vermogen naar behooren te besturen. Hij is de eerste denker bij de Grieken, die zich welbewust van de wereld afkeert, om een schouwend leven "fe~ leiden^ 'ftlêTin den zin van de mystieke vromen, maar alleen om zich geheel en ongestoord te wijden aan nadenken en wetenschappelijk onderzoek. Het beschouwen van de sterrenwereld, het bepeinzen van het goddelijke is voor hem hoogste levensdoel. In dit zich verdiepen in de majestueuze grootheid der natuur vond hij zijn grootste geluk; hij putte er de kracht uit om zware rampen, zooals' het verlies van zijn eenigen zoon, blijmoedig te dragen en zich boven de enge grenzen van het nationale te stellen. Zoo werd hij de eerste kosmopoliet, die den hemel, namelijk den zichtbaren, voor het wetenschappelijk onderzoek toegankelijken hemel, als zijn vaderland beschouwde en, wetende, dat de weg naar den Hades overal dezelfde is, er geen bezwaar in maakte zijn vaderland te verlaten om in den vreemde te leven en te sterven.

Want Anaxagoras bracht de wijsbegeerte naar Athene. Door hetgeen zij in de Perzische oorlogen verricht en tot stand gebracht had, was deze stad de machtigste in Hellas geworden. Ook tot den bloei van het leven des geestes in Griekenland had zij belangrijke bijdragen geleverd. Hier was de tragoedië reeds ontstaan, door Aeschylus tot een diepzinnig en aangrijpend kunstgewrocht hervormd, en juist werd er toen van Sicilië uit de komoedië ingevoerd. De rijke geldmiddelen, die der stad-republiek ten dienste stonden, maakten het een Perikles mogelijk binnen hare muren de kunsten en de wetenschappen tot grooten, ongekenden bloei te brengen. Athene was echter tot nog toe vreemd gebleven aan de beoefening der wijsbegeerte en die leemte wordt thans door Anaxagoras aangevuld. Ongeveer 25 jaar lang (456—430) woonde hij in Athene en was er de vriend van Perikles, op wien hij grooten invloed had, van Aspasia en andere uitgelezen persoonlijkheden,

Sluiten