Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het grondbezit had den Attischen boerenstand steeds armer gemaakt, en de vlucht, die de zeehandel in de zevende eeuw nam, had dien stand geheel geruïneerd. Tot lagen prijs werd het koren uit Pontus, Sicilië en Zuid-Italië ingevoerd; de geldhandel verving den aartsvaderlijken ruilhandel en de boeren waren genoodzaakt, tegen een rente van ongeveer 18 % bij de adellijke grootgrondbezitters te leenen, waardoor zij met lijf en ziel het eigendom hunner schuldeischers werden. De wetgeving van Drakon was de eerste schrede op den weg der sociale redelijkheid en rechtvaardigheid ; want zij eischte tenminste, dat het bestaande gewoonterecht werd vastgelegd, en dat de ergste willekeur in de rechtspraak der adellijke rechters beteugeld werd. De onhoudbaarheid van zulke toestanden, die het wijsgeerig denken als ten eenenmale onredelijk moest brandmerken, leidde tot de Solonische wetgeving, waarin de rede de overwinnjng behaalde op de onredelijkheid en die den grond legde voor de ontwikkeling der Atheensche democratie.

Volgens Plutarchus was de bedoeling dier wetgeving, alle burgers te leeren zich te beschouwen als leden van één lichaam en lief en leed samen te dragen en te deelen. Aan ieder Atheensch burger werd thans het recht verleend aan de algemeene volksvergadering deel te nemen; van haar gingen alle wetten uit; zij wees de personen aan, die de gewichtigste ambten moesten bekleeden. Bovendien had ieder burger het recht, elke overtreding, door wien ook begaan, aan het oordeel des volks te onderwerpen en van eiken ambtenaar in het openbaar rekenschap te eischen van elk* door hem voltrokken vonnis. De idee der volstrekte solidariteit aller burgers, zoodat één voor allen instaat en allen voor één, dat zou de redelijke gedachte, de vofc zijn, die het historisch geworden Athene met al zijn harde onredelijkheden zou omscheppen tot een staat van orde en.schoonheid. De eeuw van Perikles zou aan heel de wereld toonen, in hoeverre aan dezen eisch van hoog-ideale strekking in werkelijkheid kon worden voldaan.

De Solonische wetgeving had evenwel de souvereiniteit der rede nog niet volkomen in werkelijkheid omgezet. Zij was nog maar een

Sluiten