Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORDRACHT V.

SOKRATES.

In dit uur hebben wij ons bezig te houden met Sokrates. Zijn optreden duidt een keerpunt aan in de geschiedenis der Grieksche wijsbegeerte. Het tooneel waarop zijn gestalte zich beweegt, is het Athene van Perikles, doch niet meer in de periode van zijn grootsten bloei, maar in die van zijn met snelle vaart naderenden ondergang.

De opperste rede, de voZq van Anaxagoras, was voor korten tijd belichaamd geweest in het genie van den grooten staatsman, die het beginsel der volksregeering consequent had doorgevoerd en aan de democratie de volkomen politieke vrijheid had bezorgd, maar tevens die democratie met het machtige woord zijner welsprekendheid had beheerscht. Dat ging goed en voortreffelijk, zoolang de fortuin Athene gunstig was; maar nauwelijks was de oorlog begonnen, door het militaristische, aristocratische Sparta met groote diplomatieke sluwheid beraamd en voorbereid, of de demonische machten van tweedracht, verderf en ondergang werden ontketend en met het gezag van Perikles was het voor altijd gedaan. De vovq der democratie bleek veelhoofdig te zijn en in zich zeiven verdeeld en de aristocratische elementen in de republiek, lang in gedwongen rust op den achtergrond gebleven, begonnen zich geweldig te roeren. Aan den eenen kant trachtte de reactionaire aristocratie haar vroegere macht weer te herstellen; aan den anderen kant stak het democratisch radicalisme geweldig het hoofd op, dat zich niet bekommerde om de handhaving der nationale gedachte, maar de eenheid van het nationale leven dreigde te begraven onder de eischen van het wuft, kortzichtig en wispelturig belang van

Sluiten