Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarmede .ets te winnen ; maar ik zal aldus niet handelen; want

door het vergif een wemig later te drinken, denk ik niets anders

e winnen, dan dat ik mij fa eigen oog belachelijk maak, door

zoo 2eer naar het leven te verlangen, en de kruik te sparen, die

ledig is. Maar kom, vervolgde hij, luister naar mij en doe wat ik zeg

Kriton, dit vernemende, gaf een wenk aan den slaaf, die in de

nabijheid stond. Deze ging naar buiten en kwam, na lang te zijn

weggebleven, terug met hem, die aan Sokrates het vergif zou

toereken dat fa, fijn gewreven in een kelk medebracht Töen

Sokrates hem bemerkte, zeide hij: Goed zoo, beste vriend: gij zijt va„ die d op de hoogte. ^ ^ ^ ^ ^ ^ gj

wand r l\. antW°°rd' daD na het drink- rond¬

wandelen, totdat gIJ zwaarte in de beenen voelt, en dan gaan hggen en dan zal het wel van zelf werken. - En meteen reikte hj Sokrates den beker toe; deze nam hem aan in de kalmste emm,ngi zond £n zonder ^ ^

olachTt Z1J° lClaat tC Vertrekke°; «-« den man, zooals hij

van d d°en\Strak aankÜk«*d> sprak hij: Zeg, is het geoorloofd van dezen drank aan iemand iets te plengen, ja of neen ? - Wij bereiden antwoordde hij, juist zooveel, als wij meenen, da voldoende is. - Ik begrijp u, zeide hij; maar het is toch we

veZLTn "' Cn t betameHjk' °m d£ g°den ^ bidden, dat de verhuizing van hier naar gindsche gewesten gelukkig zijn moged arom bid ik dan ook, en aldus moge het geschiede. En nauwe.fk had hij deze woorden gesproken, of hij bracht den beker aan den

Hn Je" m^t ^ ^ "* uit" Tot ^et

waren de meesten van ons vrijwel in staat geweest hun tranen te

weerhouden; toen wij hem echter zagen drinken, was ons dat niet

2gZ*ZgT; " °°k ^ ^ Verhinderen' dat « ^room Zn U * u ,T °°gen °ntvl0<* ZOodat ik mJjn ^ofd met -qn kleed omhulde en over mij zeiven weende, immers niet ove hem, maar om mijn eigen lot, omdat ik nu van zulk een vriend beroofd was. Reeds vroeger had Kriton, omdat hij niet inTat was zijne tranen te bedwingen, zich verwijderd; ma r ApolTodoris

Sluiten