Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug. Later vinden wij hem te Syrakuse en in Groot-Griekenland, zonder dat ons bekend is, welke omstandigheden hem naar die vergelegen streken voerden. Te Syrakuse vertoefde hij aan het hof van den tiran Dionyses I, later aan dat van Dionyses II. Een oogenblik scheen bet, of de laatste hem tot zijn vertrouwden raadsman zou kiezen; doch hij viel in ongenade en ontging op de thuisreis ter nauwernood het lot der slavernij. Aldus zag hij zijne staatkundige plannen niet verwezenlijkt. Te Athene teruggekeerd, werd Plato de stichter eener wijsgeerige school, de academie genoemd, naar den Atheenschen burger Akademos, in wiens tuin in de schaduw der boomen de wijsgeer zich al leerende onderhield met de jongelingen en mannen, die zich onder zijn leiding stelden. In hoogen ouderdom overviel de onverbiddelijke dood den 80-jarige, terwijl hij in blijde stemming deelnam aan de vreugde van een bruiloftsfeest.

Wij zullen Plato leeren kennen ak een buitengemeen geniaal denker, vervuld van de meest grootsche idealen, en die de gave bezat, de verhevenste en meest abstracte gedachten in de schoonste woordvormen te vertolken. Voorzeker waren de tijden van politieke corruptie en decadentie, die hij beleefde, niet bijzonder geschikt om die idealen in werkelijkheid om te zetten. Doch de mislukking van Plato's pogen voor en na komt niet uitsluitend voor rekening van de tijdsomstandigheden. Plato zelf was een politiek denker en theorist, maar geen man van de daad, geen staatsman als Perikles of Bismarck. Aldus vertoont zich, in weerwil van de harmonie der Platonische gedachtenwereld, in het leven van den wijsgeer een tweespalt, een tegenstrijdigheid tusschen denken en handelen, die nimmer tot algeheele verzoening mocht leiden. Plato is niét de sterke daadmensch, die de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid met al haar tallooze disharmonieën tot een volmaakte- wereld vermag om te scheppen; hij is veeleer de aesthetisch-fijnvoelende denker, die zich van de lage, disharmonische werkelijkheid teleurgesteld afwendt om den bük te richten naar een andere, betere, volmaakte wereld, een wereld van ideeën en idealen, doch die voor

Sluiten