Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwd voor de practische levensleiding. Want eerst moet de idee van het volstrekt Goede, zoo niet volkomen, dan toch bij benadering gekend, zal de wil in staat zijn de juiste richting te vinden, waarin die idee daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Het Goede, - dat is volgens Plato, datgene, wat volkomen aan zijn doe beantwoordt, - sluit het Ware in zich. En naarmate iemand de kennis der Waarheid bezit, zal hij in staat bevonden worden het volmaakt Goede tot werkelijkheid te maken.

Plato zou echter geen Griek hebben moeten zijn, indien hij naast de Waarheid en de Goedheid, geen hooge beteekenis had toegekend aan de Schoonheid. Schoonheid, dat is de orde de regelmaat, de evenredigheid, de symmetrie, zonder welke, volgens hem, noch de Waarheid tot haar volledig recht kan komen, noch de Goedheid als opperste, centrale idee kan heerschen. De Schoonheid is als het ware de naar buiten, naar den kant der zinnehjkheid gekeerde Waarheid. In de eerste plaats wordt in de ontwakende ziel de idee der Schoonheid gewekt en die aesthetische ervaring der Schoonheid bereidt haar voor om langs het steile pad der dialectiek het inzicht in de Waarheid te erlangen, opdat zij aldus bekwaam worde gemaakt om ten slotte de idee van het Goede te verwerkelijken.

Daarom is - volgens Plato, - Eros, de Liefde, de goddelijke leidsvrouw, die den mensch van uit de laagte, waar de zinnelijkheid heerscht, van trap tot trap omhoog voert naar de sfeer, waar de volmaakte schoonheid wordt aanschouwd. In het Symposion (Gastmaal) legt hij Sokrates de beroemde tafelrede in den mond ' waarin de alvermogende kracht van Eros wordt geprezen. Reeds al de andere gasten, die de rijke Athener Agathon om den door hem aangerichten feestdisch vereenigd heeft, hebben in wedstrijd beurt om beurt, den lof van Eros, den god der Liefde, naar vermogen geprezen. Ten slotte komt Sokrates aan het woord Wat htj verhaalt, is een schoone mythe, die Diotima, een wijze vrouw uit Mantinea, hem in der tijd heeft medegedeeld. Het is de mythe van de geboorte van Eros, die Porus, den Overvloed tot

9 *

Sluiten