Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen, dat zijn de gebonden grotbewoners, die nooit iets anders dan schimmen en schaduwen hebben gezien en, omdat zij nooit iets anders gezien hebben, die schimmen en schaduwen voor werkelijkheid houden. Maar de wijsgeer, de losgelatene, hij heeft de verblindende heerlijkheid leeren aanschouwen der waarachtige werkelijkheid; hij heeft het gebied betreden, waar de ideeën stralen in eeuwigdurenden lichtglans. Keert hij terug tot de anderen, dan geldt hij voor een onpractischen, verdwaasden droomer, en liever zouden zij hem als een gevaarlijken verleider dooden, dan zich door hem te laten heenvoeren naar dat rijk van eeuwige waarheid, schoonheid en goedheid, dat hij als zijn eeuwig vaderland lief heeft met de brandende hefde van zijn hart.

Wij verstaan het, dat volgens Plato het hoogste ideaal niet voor de velen is weggelegd, maar slechts door weinige uitverkorenen wordt bereikt. We zullen dan ook later vernemen, dat alleen die uitverkorenen, die deel hebben aan de hoogste wijsheid, geroepen zijn om de anderen te regeeren en te leiden. En toch zijn die anderen niet bestemd om altoos en immer te blijven wat zij thans zijn; want ook hun gebonden zielen smachten onbewust en vol heimwee om terug te keeren naar haar oorspronkelijk vaderland, dat aan gindsche zijde van al het zichtbare en tastbare ligt. Wellicht zal het nog duizenden van jaren duren, eer zulk een ziel haar eeuwigen heilstaat bereikt. Elke tien duizend jaren heeft het rad der tijden eene zijner reuzenwentelingen voltooid en breekt voor de wereld een nieuwe periode aan en wat de ziel, die als de eeuwig bewegehjke niet sterven kan, in de eene aera niet vermag te bereiken, dat wordt haar wellicht in een volgende toebedeeld.

De wereld van het Eeuwig Zijnde, zij is nimmer geschapen of ontstaan; want zij is; zij is buiten de ruimte en buiten den tijd.

Hoe stelt nu Plato zich voor, dat de tijdruimtehjke wereld is ontstaan, die volgens de alledaagsche menschen meening voor werkelijk geldt, omdat zij kan worden gezien met de oogen en getast met de handen? Hoe komt het, dat er een schijnwereld is, een wereld, die niet de echte, reëele wereld is en die toch niet

Sluiten