Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij behoeven het ons dus wel ter dage in te denken, dat het leven der vrije burgers in zulk een Griekschen stadstaat de armsten onder hen niet uitgezonderd, nimmer een last was maar steeds een lust. Materiëele zorgen en zwoegende arbeid ter wille

van het dagelijksch brood drukten op niemand en alle energie

|*uu *icn nagenoeg uitsluitend richten op het ideale. Elke Griek was een geboren kunstenaar, wiens levenstaak daarin bestond van het leven, dat hij leefde, een kunstwerk te maken. Voor het bewustzyn van den aesthetisch aangelegden Griek was spel een aangelegenheid van den hoogsten ernst. Voor den echten kunstenaar, — en dat was naar zijn aanleg iedere Griek! — vallen spel en ernst volkomen samen. Zijn wij nog heden ten dage niet gewoon, aan de gewrochten der litteraire kunst den naam van Xrtmspel of haspel te geven, en de prestatie van den uitvoerenden toonkunstenaar als zijn spel te bewonderen? Men leefde men ademde als het ware in een atmosfeer, die doortrokken was van idealiteit; voor idealen leefde men; en voor idealen vermocht men getuige Sokrates, zelfs te sterven.

Al wat bij ons, later geborenen, het bestaan gelijkvloersch, alledaagsch drukkend en onedel maakt, de Griek wist het verre van zich te honden Tr„„of„u; 1 ^ r .

E- j- «•««'i.uiuug, KunstDeoeiening en kunstgenot, het

zijn dingen, die bij de meesten van ons- naast het zorgvolle, zwoegende, tobbende arbeidsleven staan en die wij daarom dan ook beschouwen als een weelde, die ons bij hooge uitzondering ten deel valt en die wij ook kunnen derven zonder al te groote schade te hjden. Bij de Grieken was dit geheel anders ,• hun dorst naar schoonheid eischte onophoudelijk lafenis; een leven zonder schoonheid was hun een gestadig sterven, en kunst was voor hen een levenselement; artistiek bezigzijn was hun een levensbehoefte. Daarom beschouwden zij dan ook de beoefening van het schnnn* ~„

zaak van den hoogsten ernst, als iets, dat den geheelen mensch eischte. Wanneer het Atheensche volk in al zijn rangen en standen vereemgd was in het Dionysos-theater om de opvoering van de stukken der groote tragici bij te wonen, dan kwijtte het zich van

Sluiten