Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duur een staat te regeeren en een staatsregeling, die haar de macht in handen speelt, blijkt een onvergeeflijke misgreep te zijn.

Bovendien verleidt de democratie de burgers om zich met allerlei dingen te bemoeien, die hun niets ter wereld aangaan. De kleine man praat over alles en nog wat mee, maar wordt steeds nalatiger in de uitoefening van zijn eigenlijk beroep. Het gezinsleven wordt ontwricht; men hunkert naar verstrooiing en er ontstaat een toestand van ongeregeldheid, die moet uitloopen op verwildering en anarchie. Onder den dekmantel der vrijheid leeft en handelt elk naar eigen luim en goeddunken.

Nog een ander euvel knaagt aan het welzijn van den statenbond op democratischen grondslag, door Athene in het aanzijn geroepen. Dat Attische rijk is een rijk van handel en industrie geworden. De vroegere eenvoud van zeden heeft plaats gemaakt voor een leven van weelde en genot, dat zich slechts vermag te bestendigen door een steeds toenemenden rijkdom, die rusteloos en met inspanning van alle krachten wordt nagejaagd. Wat baat al die uitwendige voorspoed in handel en bedrijf, al die drukte van volgeladen vrachtschepen in den Piraeus, wanneer de vroeger ongekende tegenstelling tusschen de schitterendste weelde en de | bitterste armoede gaandeweg verscherpt wordt? Dat is de gevaarlijkste kanker, die het leven van den staat bedreigt. Een staatsregeling, die dit kwaad in de hand werkt, die aan die jacht naar vermeerdering van bezit geen paal en perken stelt, die niet weet te verhinderen, dat de armen door de rijken worden gekneveld en uitgebuit, is niet bij machte het verderf te keeren, dat den staat met ontbinding en ondergang bedreigt.

Daarom wil Plato in menig opzicht tot het oude terugkeeren en wendt hij inzonderheid een blik van liefdevolle, bewonderende belangstelling naar het aan het democratische Athene zoo vijandige Sparta, waar, wat althans het uitwendige betreft, nog heel wat is bewaard van de oude, strenge Dorische zeden, al is datzelfde Sparta voorwaar niet onbesmet gebleven van het algemeen bederf, dat heel de Helleensche wereld in al haar geledingen heeft aan-

Sluiten