Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen aan den bekorenden invloed dier genietingen te onttrekken. Aan de velen, die tot den derden stand behooren, worden gezin en privaatbezit gelaten; want deze zijn de voornaamste prikkels, die aansporen tot materiëele productie. Doch de hoogere standen hebben van eigen gezin en privaatbezit afstand te doen, want hunne taak is verhevener, en daarom zal het loon dat hen wacht edeler en grooter zijn.

Opheffing van het huwelijk is noodzakelijk, opdat de staat kan zorgen dat de volgende generatie bekwaam zij, de taak der thans in functie zijnde „wachters" te zijner tijd over te nemen en voort te zetten. Op bepaalde tijden regelen de regenten de paring van jonge mannen en vrouwen; zij hebben toe te zien, dat daarbij eene mengeling van lichamelijke en geestelijke eigenschappen plaats heeft, die de beste waarborgen oplevert voor een naar lichaam en ziel krachtig nageslacht. Op die manier zal het normale type van den „wachter-krijgsman" gehandhaafd blijven van geslacht tot geslacht. Het spreekt van zelf, dat de aldus verwekte kinderen door hun eigen ouders niet worden gekend of erkend, maar toebehooren aan de gemeenschap. Van de geboorte af worden de kleine kinderen onder de zoogende moeders verdeeld en voor hun voortgezette opvoeding zorgt de staat. De jongeren hebben alle ouderen, die de volwassen generatie uitmaken, als hun vaders en moeders te eeren; en alle ouderen behooren heel het opkomend geslacht als hun gemeenschappelijke kinderen hef te hebben en op te voeden.

Van gezinsleven is onder de „wachters" geen sprake. Zij zijn vereènigd in soldatenkampen; want ook in vredestijd is het meerendeel hunner op wacht aan de landsgrenzen, of bezig met zich militair te oefenen. Voor de beoefening der musische kunsten worden zij vereènigd in gymnasiën. Steeds vormen zij dischgenootschappen, „syssitiën", en wordt hun woning, kleeding en voedsel van staatswege verstrekt. Andere behoeften kennen zij niet; goud en zilver mogen zij niet bezitten. Dientengevolge komt onder hen geen twist of oneenigheid voor over geld of goed. Burgerlijke rechtspleging vindt onder hen geen toepassing en de harde, strenge

Sluiten