Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een stand van christenen van hooger orde, die zich niet hebben te bekommeren om voorziening in hunne aardsche behoeften en die, door de kuischheidsgelofte gebonden, van alle zinnelijkheid hebben afstand gedaan om, naar strenge kloosterregelen zich gedragende, op de muren van het geestelijk Sion de taak van trouwe, heldhaftige wachters te vervullen en de uitgelezen keurbende te vormen van de strijdende kerk, de „ecclesia militans".

Wij zouden nog verder kunnen gaan en vragen, of er geen verwantschap is te bespeuren tusschen het ideaal van Plato en dat van den stichter der republiek van Genève. Immers was het ook Calvijn's bedoeling, dat de republiek die hij vestigde, eene regeering van de „aristos", de besten zou zijn, en dat de idee van den Godsstaat, van het Rijk Gods op aarde, zich in haar zou openbaren. En heeft de Calvinistische leer ook niet hare keurbende van gepraedestineerden, van uitverkorenen, wier zaligheid van voor de grondlegging der wereld in het welbehagen Gods verankerd ligt en die, voorwaar niet alleen met geestelijke wapenen, doch met het zwaard in de vuist, als Fransche Hugenooten, Nederlandsche Geuzen en Engelsche Puriteinen met onverschrokken heldenmoed den strijd hebben gestreden voor de eere Gods en voor de vestiging van Zijn koninkrijk ?

Het is voorwaar meer dan toeval, het getuigt van geestelijke keurverwantschap, dat de dissertatie, met welker verdediging Mr. Groen van Prinsterer, de stichter en leider der anti-revolutionaire partij ten onzent, het doctoraat in de rechten verwierf, aan een Platonisch onderwerp was gewijd.

De geweldig groote invloed, die van Plato uitgaat over alle volgende tijden en geslachten, vindt hare verklaring in zijne persoonlijkheid, die op heel zijn arbeid haar stempel heeft gedrukt en in de ongeëvenaarde veelzijdigheid van zijn geest, die zich op alle levensterreinen doet gelden. Aldus heeft de Platonische wijsbegeerte er in den loop der eeuwen krachtig toe bijgedragen om de sluimerende geesten te doen ontwaken en weerstand te leeren bieden aan al wat zweemt naar schoolsche geleerdheid en pedanterie.

Sluiten