Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORDRACHT VIII.

ARISTOTELES.

Een der talrijke vertrekken van het Vaticaan te Rome verdient in het bijzonder de aandacht van den kunstlievenden bezoeker. Want de zoldering en de wanden van dit vertrek, dat den naam draagt van „Stanza della Segnatura", zijn versierd met eenige van de beroemdste fresco's van Rafaël. In dit wonderschoon schilderwerk heeft de 25-jarige kunstenaar getracht in beeld te brengen, wat naar zijne opvatting niet alleen voor zijn tijd, maar voor alle tijden als hoogste cultuur moest en mocht gelden: namelijk geloof, schoonheid, waarheid en gerechtigheid. In de vier medaillons, waarin het gewelfde plafond is verdeeld, zijn deze cultuurmachten verzinnelijkt in vrouwengestalten, die de theologie, de poëzie, de wijsbegeerte en de rechtspleging voorstellen. Het groote muurvlak onder elk der medaillons door een halven cirkel omgrensd, werd door Rafaël gebezigd, om telkens in een breed opgezet historisch tafereel dramatisch uit te werken, wat de menschelijke geest in elk der vier genoemde richtingen aan groots en goeds had tot stand gebracht. Het tafereel, waarin het wijsgeerig denken in zijn historisch verloop wordt voorgesteld, draagt den naam van: „de school van Athene," waarmede te kennen wordt gegeven, dat de Grieksche geest voor eens en immer zijn stempel op den ontwikkelingsgang der wijsbegeerte heeft gezet, en alle wijsheid van later eeuw in het Grieksche denken oorsprong en wortel heeft. Bij de talrijke groepen en gestalten, die ons hier te aanschouwen worden gegeven, willen wij thans niet verwijlen; doch onwillekeurig wordt onze aandacht het meest geboeid door het tweetal figuren, die in het midden van de centrale groep voorkomen. Wij behoeven niet lang te vragen,

Sluiten