Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn vriend, hem als echtgenoote naar Mytilene op Lesbos. De' roem, die toen reeds van Aristoteles als geleerde uitging, en de betrekkingen, die van oudsher tusschen zijne familie en het Macedonische koningshuis hadden bestaan, zullen er toe hebben medei gewerkt, dat koning Philippus van Macedonië hem de eervolle I taak opdroeg, zijn later zoo beroemden zoon Alexander op te voeden, welke taak hij in 343 aanvaardde. In die betrekking schijnt bij ook wel eenigen invloed op de door dien koning gevolgde staatkunde te hebben verkregen. Minder groot was zijn invloed in dit opzicht op Alexander, die, toen hij reeds op 17-jarigen leeftijd tot Rijksbestuurder werd benoemd, al heel spoedig aan zijn leermeester ontwassen bleek. Toch heeft ook Alexander het in later dagen aan bewijzen van dankbare welwillendheid jegens zulk een hoogstaand leermeester, als Aristoteles was, niet laten ontbreken.

In 335> toen Aristoteles den leeftijd van 50 jaren had bereikt, keerde hij naar Athene terug om zich voortaan uitsluitend aan de wetenschap te wijden. In het zoogenaamde Lyceum, een gymnasium, r dat met den tempel van Apollos Lykeios verbonden was, stichtte 1 hij een eigen school. Zij werd de peripatetische, d.i. "de „wandelende" genoemd, omdat Aristoteles de gewoonte had, al voortwandelende onder de schaduw der boomen, die het gebouw omgaven, wetenschappelijke problemen te behandelen. De school werd georganiseerd naar het voorbeeld der Platonische Akademie. Bepaalde studiecursussen werden voorgeschreven en het wetenschappelijk onderzoek werd naar vaste plannen ingericht aan de hand der aanwezige boeken en verzamelingen. Tevens werden de uitkomsten van het vakwetenschappelijk onderzoek dienstbaar gemaakt aan de verdere voltooüng van het wijsgeerig stelsel van den meester. Het levensdoel, waar- f naar deze streefde, was de grootst mogelijke veelzijdigheid van j f onderzoek te vereenigen met de diepst mogelijke opvatting van den \ onderlingen samenhang en den grond der dingen. Zijne talrijke, 1 nog bewaarde geschriften leveren een welsprekend getuigenis van hetgeen hij met dit streven heeft weten te bereiken. Sommige dier geschriften dragen het karakter van werken, bestemd om later te

Sluiten