Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden uitgegeven, andere dat van dictaten, opgesteld om bij het onderwijs als leidraad te dienen; nog weer andere bestaan uit aanteekeningen, door de toehoorders gemaakt, terwijl de meester zijn voordrachten hield. Tot de eerste rubriek behooren de meeste geschriften over logica, natuurphilosophie, ethica en rhetorica, benevens eenige natuurwetenschappelijke verhandelingen, zooals dié over de „Meteorologie" en over „De deelen der dieren". Tot de beide andere rubrieken zijn te rekenen de verhandelingen, die onder den titel „Metaphysica" vereènigd zijn, de geschriften over „Psychologie", waaronder vooral de drie boeken: „Over de ziel", de „Politiek" en de slechts als fragment bewaard gebleven „Poëtiek".

Reeds de opsomming dezer titels bewijst, hoe universeel de geest moest zijn aangelegd, die zulk een veelsoortigheid van wetenschap wist te verwerken. In een dozijn jaren werd door Aristoteles tot stand gebracht, wat steeds de bewondering en hulde van alle nageslachten verdient, als eene wetenschappelijke prestatie, die nauwelijks geëvenaard, nimmer overtroffen is, al mag men niet vergeten, dat de omvang van het wetenschappelijk materiaal, dat hier verwerkt moest worden, op verre na niet zoo groot was, als het tegenwoordige, en al moet in aanmerking genomen worden, dat hoogstaande, wetenschappelijk gevormde leerlingen als Theophrastus den meester bij diens reuzenarbeid krachtdadig hebben bijgestaan. De geweldige rijkdom aan positieve kennis, waarover Aristoteles beschikte, zou nog duidelijker aan het licht treden, wanneer de geschriften, die voor den onderbouw van de latere stelselmatige bewerking het noodige materiaal hebben geleverd, niet grootendeels waren verloren gegaan. Tot die niet meer aanwezige geschriften behooren eene reeks van natuurwetenschappelijke werken, verder eene serie verhandelingen over de leerstellingen van gelijktijdige en vroegere wijsgeeren, een overzicht van de reeds door vroegere schrijvers geleverde theorieën over de welsprekendheid; eene beschrijvende verzameling van de staatsregeling van 158 Grieksche staten, waarvan die, Athene betreffende, nog niet heel lang geleden teruggevonden is.

Sluiten