Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

affecten Hoe komt het nu, dat de tragische handeling, die deze

ki dLn "fr brengt'.deSniettemin lediging en welbehagen kan doen en m y ^ g

^gedie een kunstwerk is? Aristoteles antwoordt hierop, dat die affec en van vrees en medelijden niet alleen in het gemoed van

T W°rden ê£Wekt' maaf °P «oodanige wijze

gelouterd worden, dat zij niet meer onlustwekkend zijn, maar m lustwekkende worden omgezet. Vooreerst werkt daartoe mede de omstandlgheid, dat de tragedie de affecten nabootst, en da^ van nature m eene welgelukte nabootsing, van wat dan ook, behagen

de^

leZ f 7 : 6 VOOrtgaDg dCr handeUn& a,s ^"^erk bege! leiden verder die, welke veroorzaakt worden door het gebruik van rhytmus en maat, poëtische dictie en muziek, enz.; eindelijk nog die, welke door den inhoud gewekt worden; zooals de uitbeelding van edele karakters, de verrassende wendingen, de herkenningstooneelen en wat verder tot een goed treurspel behoort.

Latere schrijvers en denkers over aesthetica hebben heel wat bij die „Katharsis" van Aristoteles te pas gebracht, zooals diepe en mgewikkelde beschouwingen aangaande de betrekking van den mensch tot het heelal en de geheimzinnige wetten, die het alleven beheerschen, of zij hebben in de Katharsis willen zien : het vergeten van ons eigen klein leed bij het zich verdiepen in het groote hjden der geheele menschheid. Dat moge alles heel diepzinnig en treffend zijn maar op die manier wordt ten opzichte van Aristoteles meer ingelegd dan uitgelegd.

Gevoelen en begeeren zijn volgens Aristoteles zoo innig verbonden dat zij nauwelijks van elkander te onderscheiden zijn, of liever gezegd, dat wel het begeeren, doch niet het gevoel, als zielsfunctie behoort erkend te worden. Aristoteles legt dit ongeveer aldus uit De gewaarwording gaat altijd gepaard met een zinnelijk begeeren omdat de gewaarwording, naast een objectieve, ook eene subiet tieve zijde heeft. Gaat zij namelijk tegen mijne natuur in, dan gevoel ik onlust, in het tegenovergestelde geval lust. Doch lust is

Sluiten