Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten van het juiste handelen, dat tot de gelukzaligheid voert Deugdsbetrachting vloeit noodzakelijk voort uit het rechte inzicht Ondeugd is het onvermijdelijk gevolg van intellectueele dwaling

SIST, " rd;,ijïïeid " ^ der~ak daarom waarh^d T ^ levenstaak' na™«jk alle menschen tot

waarheidzoekers te maken. Het is er hem vooral om te doen, dat zij daarb,j zyne methode van zoeken zullen volgen. Want die methode acht hy proefhoudend. Zij, gelijk hij, die al vragende, de waarheid trachten te vinden, zyn zijne echte jongeren. Overigens laat hij hen

omrrl t K' T.' * Z^ meth°de zulIen ^passen; daar¬

omtrent bindende voorschriften te geven, ware met den aard dier methode m strijd geweest.

Even groot als het aantal zelfstandig geworden leerlingen van Sokrates was, even groot was het aantal wijsgeerige richtingen waarvan de oorsprong bij hem is te zoeken. Van vier van dergelijke richtingen komt het vaderschap aan Sokrates toe. De eerste hebben we reeds leeren kennen, namelijk het Platonisme, dat met Plato Begint en door Aristoteles wordt voortgezet

De tweede die der Cynici. Zij vangt aan bij Antisthenes, een der sL™ S' eD ViDdt harC VOOrtzettine in de wijsbegeerte

De derde is die der Cyreneïci. Deze vangt aan bij Aristippus,

ITeDS f1 leerHng Van S°krates- en wordt voortgezet in de Jipikuretsche wijsbegeerte.

De vierde eindelijk is die der Megareeërs. Zij vangt aan bij Eukltdes die ook tot den leerlingenkring van Sokrates behoorde en wordt voortgezet in het Skeptidsme.

Later zullen wij zien, hoe al de genoemde richtingen ten slotte samenkomen in de wijsbegeerte van het Nieuw-Platonisme. Zij is ondergaat8611"*6 aV°ndr°°d' Waarin de zon der ^eke wijsheid

Laat ons.in de eerste plaats onze aandacht bepalen bij het belangrijk verschijnsel op wijsgeerig gebied, dat met den naam van Cynisme bestempeld wordt.

Sluiten