Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die naam herinnert aan de omstandigheid dat Diogenes, de voornaamste vertegenwoordiger dezer richting, door zijn tegen¬

standers met den scheldnaam: „nona wera aangeauia. nvenais later de Geuzen, beschouwde hij dit scheldwoord als een eeretitel.

Diogenes treffen wij eerst aan te Athene, daarna te Korinthe. In de voorstad Kranion van laatstgenoemde stad hield hij zich op in een cypressenbosch, waar hij, op het grasveld uitgestrekt, eene schaar van jongeren om zich heen verzameld zag, die hij door zijne geestrijke woorden en schrandere invallen wist te boeien. Hier moet dan ook de ontmoeting met Alexander den Groote hebben plaats gehad, waarvan de bekende anecdote weet te verhalen. Niet ver van deze plek, op den weg, die naar den Isthmus leidde, was later zijn graf te vinden, waarop in Parisch marmer een hond gebeiteld was.

De eigenlijke stichter der Cynische school was Anthistenes, haar

)il ^neest bekende vertegenwoordiger, de alom bekende Diogenes,

en haar voornaamste voortzetter de in menig opzicht belangwekkende Krates.

De kern der Cynische leer bestaat hierin, dat de eenige weg tot de deugd een pad is van moeitevolle ontbering. Wat het menscheüjk bestaan drukt, dat zijn de behoeften, die geen bevrediging vinden. Welnu, die behoeften zullen niet meer worden gevoeld, indien ze niet meer als behoeften worden gekend en erkend. Door gestadige oefening, door askese, die zich zeiven allerhande ontberingen oplegt, zal het mogelijk zijn het verlangen naar bevrediging met wortel en tak uit te roeien. Aldus zal volkomen tevredenheid ontstaan met ieder lot, hoe wreed en hard het ook schijne, en een toestand van volkomen gelukzaligheid bereikt worden.

Antisthenes, in armoede geboren en opgegroeid, heeft vermoedelijk deze leer reeds verkondigd; doch wat de practijk betreft, is hij meer kampvechter dan overwinnaar geweest. Het heeft hem blijkbaar heel wat moeite gekost zijn eigen natuurlijke instinkten te bestrijden en te onderdrukken, en dien strijd heeft hij waarschijnlijk niet zonder bittere teleurstelling gevoerd. Anders is het bij Diogenes.

14 *

Sluiten