Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij hem vertoont zich dezelfde ontberingsleer als uitvloeisel van

toT : re rrdrT06 ^ * *Ü

W^tTStrT" 18 geW°rden In onverst^bare kalmte beheerscht h,j elke levenssituatie en zijn stemming daarbij is zoo

bUt/tt dmet den «^Et^s

*™nZl^in T? " UfVen aannemen'^al dieanecdoten

beSd dat 2 n eVen We tOCh aM dC juiSthdd van het totale beeld, dat zij van Diogenes geven, niet te twijfelen

Wij zullen dienaangaande weldra meer vernemen. Vooraf zij opgemerkt, dat wij bij iemand als Diogenes te doen hebben met behee'T°°n,Jkheid' * dezer -reld tracht te

matrS s°hr' rna,SK S°krateS' " Zkh al ^kende van los te maken alle subjectieve betrekkingen tusschen zich en de dingen te verbreken en er zich volkomen objectief tegenover te stellen doch metgemand, die beseft te'sterk aan delingen gehecht té Zgen^vot T °bjeCtief-the0^e overweging'aang'aande d

el T . 1? m daad tC beheerschen- Voor dezen wijsgeer is een theoretisch juist inzicht niet voldoende om tot de jeugd te

belooning ten deel vallen aan hem, die haar langs den weg van

nwendigen strijd veroverd heeft. De subjectievf neigingen en

msunkten moeten uitgeroeid, vernietigd worden en in die'omzetting

van den wil bestaat, volgens hem, datgene, wat men vorming of

opvoeding deugd, moeite of arbeid noemt. Zij maakt uit, wat men onder de he ^ ^

dTr het°de°f' nafdieaskese'g-n beteekenis te hechten aan een door het denken gelouterd inzicht. Evenwel bleven zij niet staan bij het formeele weten van Sokrates; het weten, zoo eischten zij, moes

Bv.,lululC]IgenQe Devrediging der begeerten,

Sluiten