Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal willen betrekken." Ja, wat doet het er zelfs toe, wat er met ons stoffelijk overschot gebeuren zal? Wat steekt er b.v eigenlijk m menschenvleesch te eten? Het bestaat immers uit dezelfde bestanddeelen, die de overledene eertijds als voedsel tot zich heeft genomen! Is het derhalve geen inbeelding, wanneer ik de stof die ik als brood zonder aarzelen eet, als menschenvleesch niet zou' willen eten?

Zulke uiterste consequenties van het Cynisme treffen we ook bij anderen aan. Omtrent Krates en Hipparchia, de vrouw met wie hij leefde, wordt bericht, dat zij niet gewoon waren, de intimiteiten van hun samenleven aan de blikken der buitenwereld te onttrekken Hoe ware dit dan ook anders mogelijk geweest, daar zij steeds verkeerden onder den blooten hemel zonder dak boven hun hoofd?

Geslachtsverkeer is, volgens den Cynicus, voldoen aan eene natuurlijke levensbehoefte. Of men met een leelijke of met een schoone vrouw verkeert, met meer dan eene of wel steeds met dezelfde, dat maakt geen onderscheid. Liefde is de bezigheid der lanterfanters en het huwelijk is louter conventie. Ware men niet zoo verblind geweest om zich met ijdele vrouwenzaken in te laten, dan ware Troje niet verwoest en Priamus niet gedood.

Gelijk het niet anders dan „inbeelding" is, op het terrein der hefde aan een enkel menschelijk wezen een buitengewone eenzijdige waarde toe te kennen, zoo is het ook „inbeelding", aan het een of ander land of volk meer waarde te hechten dan aan de andere Daarom antwoordt dan ook Diogenes op de vraag, van waar hij afkomstig is: „Ik ben wereldburger!" En Krates dicht:

„Niet maar één vaderstad, één vaderhuis „Is mij békend; waar ook in eenig land „Een stad of dorp of huis gevestigd is, „Staan zij gereed ons gastvrij op te nemen."

De Cynicus is evenwel niet tevreden, wanneer'hij zelfden bedrieglijken schijn der levensillusie doorschouwt; rusteloos is hij bezig ook anderen van dit inzicht te doordringen en aldus zijne mede-

Sluiten