Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noodlot is, getuigt Epiktetus aldus: „Tracht niet te bewerken, dat de dingen zoo geschieden, als gij dat wenscht; maar wil de dingen, zooals ze geschieden; daarbij zult ge u wel bevinden. Bedenk,'dat het doel van elk verlangen is, het verlangde te verkrijgen, en dat het doel van den afkeer is, het verafschuwde te ontwijken. Wie nu het doel van zijn verlangen mist, die is niet gelukkig; en wie het verafschuwde ontmoet, is Jgelukkig. Als ge nu uw eigen daden, en wel de onnatuurlijke, verafschuwt, dan zal u nooit iets bejegenen, dat ge verafschuwt. Verafschuwt ge echter ziekte, dood of armoede, dan zult ge ongelukkig zijn. Laat al dien afschuw varen van hetgeen niet van u zeiven afhangt, en draag hem over op uw eigen tegennatuurlijke, onzedelijke handelingen. Zeg niet: ik heb het verloren: maar: ik heb het teruggegeven. Is uw kind gestorven ? Ge hebt het teruggeven. Is uwe vrouw gestorven ? ge hebt haar teruggegeven. Heeft men u uw goed ontnomen ? Dan hebt ge ook dat teruggegeven ! — Maar die het u ontnomen heeft, was een slecht mensch. — Wat gaat het u aan, door wien de groote Gever Zeus het van u terugeisent f"

Somwijlen slaat onze wijsgeer, als hij van dien eisch der eenswillendheid gewaagt, een toon aan van godsdienstig-vrome berusting: „Steeds geef ik de voorkeur aan hetgeen geschiedt. Want wat God wil, geldt voor mij boven hetgeen ik wil. Als een volgzaam dienaar sluit ik mij aan bij Hem, begeer wat Hij begeert, verlang, wat Hij verlangt; kortom, wil wat Hij wil." Waag het op te zien tot God en zeg tot Hem: Gebruik mij waartoe gij wilt! Ik ben eenswillend met u, ik ben de uwe; Ik smeek u, niets te veranderen in hetgeen gij besluit, Leid mij waarheen gij wilt. Kleed mij, zooals gij wiltl Wilt gij, dat ik zal heerschen, dienen, blijven, heengaan, dat ik arm zal zijn, of rijk? In al deze dingen ben ik bereid, u voor de menschen te belijden."

Ook Seneca en Marcus Aurelius spreken in denzelfden geest. „Wat is de taak van den goeden mensch?" vraagt de eerste; en het antwoord luidt: „zich aan het Lot overgeven 1" En de laatste vat de Stoïsche leer samen in deze uitspraak: „Slechts aan zedelijke

Sluiten