Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En Epiktetus: „Het materiaal van den timmerman is hout, dat van den metaalgieter is erts; zoo moet voor den levenskunstenaar het eigen leven het te bewerken materiaal zijn. Is gezondheid een goed, is ziekte een kwaad ? Neen, o mensch! Doch op de rechte manier gezond zijn, dat is een goed en op de verkeerde manier gezond zijn, dat is een kwaad." Ook ziekte kan ons tot voordeel zijn. Ja zelfs dood, of verminking. Kortom: alles 1 Kan het ons dan ook protijtelijk zijn, wanneer men ons smart en schande aandoet? Zpnder twijfel! Trekt b. v. de athleet geen voordeel van hem, door wien hij wordt getraind ? Iemand, die mij bespot of smaadt, traint mij; want hij leert mij te verdragen, mijn toorn te bedwingen en zachtmoedig te zijn. Een slechte buurman is slecht voor zich zelf, doch voor mij is hij goed; want hij leert mij lijdzaam te zijn en verdraagzaamheid te oefenen. Heb ik een slechten vader, dan is hij slecht voor zich zelf; maar voor mij is hij goed."

„Dat is de tooverstaf van Hermes, die ziekte, armoede, schande en dood in voordeel omzet. — Noem wat ge wilt, en ik zal daarvan iets maken, dat zaligheid en geluk brengt, dat verheven en benijdenswaard is." — „Het materiaal, dat wij hanteeren, is indifferent; het komt er op aan, welk gebruik wij er van maken. Hoe zal men rustig en kalm blijven en zich niet opwinden; en toch wel degelijk bij de zaak zijn? Let op de dobbelaars. — De dobbelsteenen zijn indifferent; de door hen gebruikte winst- en verliesteekens evenzoo. Het komt er maar op aan, dat ik als speler van eiken worp zooveel mogelijk partij weet te trekken." Zoo gaat het ook in het leven. „Wees zorgvuldig en bedachtzaam; want wat ge doet, is niet onverschillig. Let op de balspelers. Niemand geeft om den bal, alsof die op zich zelf waarde zou hebben; maar ieder let op het werpen en vangen. Zoo heeft Sokrates gespeeld, zelfs in de gerechtszaal. Daar stonden leven, vrijheid, verbanning, verlies van vrouw en kinderen op het spel. Daarmede speelde Sokrates; doch zijn spel was voortreffelijk en hij wierp den bal als een geoefend speler."

Ik mag niet te veel van Uw aandacht vergen; doch ik veroorloof mij nog even stil te staan bij de vraag: „Welken inhoud

16*

Sluiten