Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn laten varen, dan hebben lust en leed geen vat meer op ons en we bereiken den gunstigsten van alle denkbare toestanden: namelijk dien der volkomen indifferentie. Rijkdom en armoede, vrijheid en slavernij, hooge en lage afkomst, eer en schande, leven en dood, alles is ons om het even: en onze zielstoestand is die der volmaakte smarteloosheid. De innerlijke vrijheid wordt wel is waar door Hegesias gehandhaafd; maar zij is geen doel meer, doch slechts middel. Het doel is thans geworden: de opheffing van alle leed.

Vroeger merkten wij op, dat het Cynisme ten slotte nadert tot de leer van Buddha. De Cyreneïsche theorie belandt hier ten slotte bij diezelfde leer. — Ook hier wordt het spreekwoord bevestigd: „Les extrèmes se touchent."

Ten besluite haal ik nog eene merkwaardige uitspraak aan van een der laatste Cyreneïsche wijsgeeren, namehjk van Bion. Evenals He gesias legt hij er den nadruk op, dat het van ons zeiven afhangt, ons tegenover de dingen te stellen, zooals wij dat willen. „De schipper kan den wind niet veranderen, maar wel den stand der zeilen. Vat men de slang in het midden aan, dan bijt ze, maar niet, wanneer men ze aanvat bij den kop. Zoo gaat het ook met ons ten opzichte van de dingen; het bijten richt zich naar het grijpen. Dit is de kunst der levenswijsheid. Wie haar verstaat, zal als een goed acteur den rol van een ongelukkige evengoed spelen als dien van een gelukkige." Evenals bij de Stoa ontmoeten we ook hier de beeldspraak, die het leven van den wijze stempelt tot een spel, en het bevreemdt ons niet meer, wanneer de overlevering den stervenden keizer Augustus de woorden op de lippen legt: „Welaan, mijne vrienden, heb ik het spel des levens goed gespeeld ? Schenkt mij dan uw applaus."

Van de Cyreneïsche wijsgeeren komen wij geleidelijk tot Epikurus. Zelfs bestaat er aanleiding om hem als een der bunnen te beschouwen; want tusschen hetgeen hij leerde en de leer van Aristippus, Hegesias en de anderen bestaat geen grooter onderscheid dan tusschen de theorieën der Cyreneïsche wijsgeeren onderling.

Toch is het gewettigd, aan Epikurus eene zelfstandige beteekenis

Sluiten