Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is als het ware een atoom op zich zelf en hem wordt opgelegd „zijns zelfs zaligheid te werken", doch „zonder vreezen en beven." Van al wat in staat zou zijn om vrees in te boezemen of angst te verwekken, moet hij zich afzijdig houden en zijn gezond verstand moet hem tot het inzicht brengen, dat alle vrees of beklemdheid op „bedrieglijke inbeelding" berust. Het recept is immers zeer eenvoudig: laat de natuur en de menschenwereld haar volgens onveranderlijke wetten geregelden loop hebben; het behoeft u niet te deren. Ontwijk die wereld, zooveel gij kunt, ten einde niet door begeerten of hartstochten beroerd te worden. Leef matig en eenvoudig, opdat gij niet afhankelijk zult zijn van velerlei behoeften. Tracht naar een bescheiden, bestendig geluk; verkeer niet buiten den besloten kring van geestverwanten; laat den omgang met hen u voldoende zijn, omdat in die sfeer geen begeerten en hartstochten gekend worden en geen gevaar bestaat, dat het spiegelgladde oppervlak uwer ziel door onvrede, tweedracht, strijd, of zelfs ook maar door minder sterke emoties zou worden gerimpeld. Tracht aldus uwe kalme blijmoedigheid onder alle omstandigheden te bewaren. Mocht dan toch nog nu en dan een zweem van smartgevoel uwe geluksstemming willen bederven, tracht dan uw geestelijk evenwicht te herstellen door u te herinneren, hoe groot het geluk was, dat ge in vroeger doorleefde oogenblikken mocht smaken. Aldus kunt ge zelfs den dood zonder vrees tegemoet gaan; waarom zoudt ge voor hem beven? Zoolang ge leeft, is hij er niet en als r hij er is, dan leeft ge niet meer. Hoe zou hij u dan kunnen schaden?

Laat ons thans wat nader kennis maken met den levensgang van Epikurus en met zijne belangwekkende persoonlijkheid. Wij zullen dan tevens gelegenheid hebben na te gaan, hoe hij zijne wijsgeerige theorie in practijk heeft gebracht.

De vader van Epikurus was een arme schoolmeester te Athene; hij kwam in het gelukkig bezit van een landgoed in eene kolonie op Samos. Daar werd Epikurus geboren 342 v. Chr. Op zijn i4e jaar las hij in de school de kosmogonie van Hesiodus, waar hij de bewering aantrof, dat alles uit den chaos was voortgekomen. „Maar

Sluiten