Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar kwam dan die chaos vandaan?" zoo vroeg hij. Zijn leermeesters konden hem op die vraag geen bevredigend antwoord geven en van toen aan ging Epikurus op zijn eigen houtje aan het philosofeeren.

Epikurus werd dus autodidakt en ondiep daarbij het gevaar niet, waaraan de meeste autodidakten niet zijn ontkomen. Het eerste philosofische stelsel het beste, waarmede liij kennis maakte, kwam hem zoo „einleuchtend" voor, dat hij het voor slotsom en einde van alle waarheid hield. Dat stelsel was de reeds genoemde atomenleer van Demokritus. Die atomenleer diende hem als onderbouw voor zijbe gelukzahgheidsleer.

Op 18-jarigen leeftijd komt hij te Athene en geniet er vermoedelijk het onderwijs van Xenokrates, een leerling van Plato. Aristoteles was toen reeds aangeklaagd wegens goddeloosheid en uitgeweken naar Chalcis, om er weldra te sterven.

Met den bloei en de vrijheid van Athene was het toen reeds voor goed gedaan; de eens zoo machtige staat ging zijn ondergang tegemoet.

Thebe was verwoest en Demosthenes leefde in ballingschap. Van Azië uit kwam de eene boodschap na de andere van de overwinningen, door Alexander van Macedonië behaald. De wonderwereld van het Oosten werd ontsloten en de verwijding van den geestehjken horizont verleende langzamerhand aan de cultuur van het Helleensche vaderland met zijn glorierijk verleden het karakter van een afgesloten tijdperk, waarop eene reeks van nieuwe ontwikkelingen kon verwacht worden, waarvan nog niemand kon voorspellen, tot welke uitkomsten zij zou leiden.

.Plotseling stierf Alexander te Babyion; in Griekenland vertoonde zich de laatste stuiptrekking der Grieksche vrijheid; doch zij werd door Antipater met wreedheid onderdrukt. In die woelige dagen verliet Epikurus op nieuw Athene, om naar de Ionische woonplaats zijner ouders terug te keeren. Achtereenvolgens gaf hij toen zijn onderwijs te Kolophon, te Mytilene en te Lampsakus. In laatstgenoemde stad verwierf hij zijn eerste aanhangers. Eerst op gevorderden leeftijd keerde hij naar Athene terug. Daar kocht hij een

Sluiten