Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuin, waarin hij, omringd van zijne discipelen, vertoefde, en die tuin droeg het opschrift „Vreemdeling, het zal u goed zijn hier te vertoeven; hier is de lust het hoogste goed".

Hier leidde Epikurus met zijn jongeren een matig en eenvoudig leven, met hen verkeerende in hartelijke vriendschap, alsof zij te samen één huisgezin uitmaakten. Bij testament vermaakte hij dien tuin aan de school, die hij stichtte, en die er nog jaren lang gevestigd bleef.

Wanneer men tracht zich van de persoonhjkheid van Epikurus een beeld te vormen, zooals zich dat in zijne geschriften en brieven openbaart, dan komt men tot de slotsom, dat hij allerlei tegenstrijdigs in zijn karakter vereenigde. In zijn boek; „Die Lebensauffassung der griechischen Philosophen" wordt dat beeld op de volgende wijze door Gompertz geschetst; „Een zwaar-op-de-handsche, pedante schoolmeester, die zijn proletarische afkomst niet weet te verloochenen, predikt met het plechtig gebaar Van een profeet de beginselen van een geblaseerden grand-seigneur; en te midden eener omgeving, wier aandacht uitsluitend op het objectieve, het zakelijke is gericht, zien wij een man optreden, die met zelfbehagen zwelgt in het genot van zijn sentimentaliteit, aan dat genot in bombastische taal uitdrukking verleent en toch bij dit alles met zich zelf lichtelijk den spot drijft."

Dat hij een schoolmeester van proletarische afkomst was, is letterlijk waar. We vernamen reeds, dat zijn vader die betrekking vervulde en het is waarschijnlijk, dat de zoon hem daarbij ter zijde stond. Zijn volgelingen oefende hij in het van buiten leeren van den inhoud zijner geschriften en op zijn sterfbed bindt hij hun op het hart, steeds zijne lessen in gedachtenis te houden; voorzeker zijn dit echte schoolmeester trekjes. Ook wat Epikurus leerde, droeg hetzelfde karakter: het was alles in hoofdzaak platvloersche wijsheid zonder diepte, en volkomen berekend om begrepen te worden door een middelmatig verstand. Alles wordt bij Epikurus zoo doodgewoon en eenvoudig. Eene waarneming, die aannemelijk mag geacht worden, is daarom reeds betrouwbaar: op deze stelling

Sluiten