Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijdigheden en bekrompenheden, een machtigen invloed geoefend op den kring van jongeren en geestverwanten, die de kleine wereld uitmaakten, waarin de wijsgeer gewoon was zich te bewegen. Die persoonlijkheid was zelfs sterk genoeg om eene school te stichten, die zich eeuwen lang naar haar noemde. Tot de eigenaardigheden van die school behoorde, dat de wereld en levensbeschouwing van haar stichter nagenoeg onveranderd en ongewijzigd van de eene generatie op de andere werd overgedragen.

Wij hebben reeds gezien, dat dit bij de Stoa geheel anders was. In de wijsbegeerte, die met Zeno aanvangt, valt eene gestadig voortschrijdende ontwikkeling op te merken, die ten slotte bij Epiktetus en Marcus Aurelius hare volle hoogte bereikt. Bij Epikurus is al dadelijk alles afgerond en voltooid; de resignatie, die zich van de volheid des levens afwendt, is niet haar einde, maar vertoont zich reeds als welgevestigde overtuiging aan het begin. Door de „Arccpx^tx", den toestand van geestelijke rust en onbewogenheid, door Epikurus als het hoogste goed des levens geprezen, wordt de energie verlamd, die onmisbaar is om het wijsgeerig denken in actie te houden en aan te sporen tot den strijd, die tot nieuwe veroveringen des geestes vermag te leiden. Vandaar dat het Epikurisme een sterk overwegend dogmatisch en conservatief karakter draagt en dat de voornaamste verdienste van zijn aanhangers bestaat in de getrouwe overlevering aan het volgende geslacht van hetgeen door den meester voor eens en voor altijd als zuivere en onvervalschte leer was verkondigd en vastgesteld. Geen persoonlijkheid van naam, geen oorspronkelijk denker is dan ook later als vertegenwoordiger der Epikureïsche school opgetreden; hoogstens durfde men zich met de behandeling van ondergeschikte nevenkwesties bezig houden; want niemand waagde het iets toe of af te doen aan datgene wat de groote mééster aangaande de hoofdzaken had geleerd. Twee en een halve eeuw na Epikurus treedt de Romeinsche dichter Lucretius op als enthousiast bewonderaar en aanhanger der Epikureïsche levensbeschouwing. In zijn beroemd leergedicht; „De rerum natura" heeft hij die levensbeschouwing

18*

Sluiten