Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dichterlijk gewaad gekleed, ten einde haar aldus bij zijn tijdgenooten aan te prijzen en aannemelijk te maken. Welnu, wat Lucretius daarin leert, stemt in hoofdzaak woordelijk Overeen met hetgeen in de geschriften van Epikurus zelf wordt aangetroffen. 'Dit mag gelden als een sterk bewijs van het overheerschend orthodox karakter der Epikureïsche school. De overlevering wordt met pijnlijke zorgvuldigheid in eere gehouden; hare aanhangers zijn er op uit bekeerlingen te verwerven; maar van afval of sektenvorming is geen sprake. Zoo machtig blijkt de autoriteit van den stichter der school geweest zijn. Terwijl Sokrates het zelfstandig denken in actie wist te brengen, legde Epikurus met groot gezagsvertoon overtuigingen op, zoodat bij zijn aanhangers alle zelfstandig denken werd gesmoord en iedere uiting van individualiteit werd onderdrukt.

Sluiten