Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij lange na niet volledig uitgewerkt; maar hij heeft, wat misschien nog meer beteekent, zijn leven volkomen naar skeptische beginselen ingericht, en juist daarom hebben de skeptici van alle latere tijden hem bijna als een heilige vereerd.

Pyrrho werd in Elis in den Peloponnesus geboren en was een tijdgenoot van Alexander den-Groote. Hij bereikte den hoogen leeftijd van 90 jaren en stierf ± 275 v. Chr. Aan Alexanders tocht naar Azië heeft hij deelgenomen. Aanvankelijk was Pyrrho schilder van beroep; hij bleef als zoodanig arm en onberoemd en wijdde zich eerst later aan de wijsbegeerte. Vroeg schijnt hij reeds kennis le hebben gemaakt met de dialectiek der Megarische school waartoe ook de beroemde wiskunstenaar Euklides, de leerling van Sokrates, behoorde. Van nog meer invloed schijnt op hem geweest te zijn de wijsbegeerte van Demokritus met haar atomistisch-materialistische strekking. De veldtocht naar Azië, die zich tot over de grenzen van Indië uitstrekte, bracht Pyrrho in aanraking met die Indische wijzen, die in volstrekte afzondering naakt in de wouden leefden en met de magiërs, asketen en heiligen die, in contemplatie verzonken, de volstrekte levensverzaking nastreefden als hoogste ideaal. „Wij Grieken van de overzijde der groote wereldzee, wij zoeken en jagen, of wij de gelukzaligheid mochten bereiken, en hier wordt zij bereikt; zij, die der wereld zijn afgestorven en den wil in zich hebben gedood, zij genieten hier de zaligheid van een volkomen, ongestoorden vrede!" — Dergelijke gedachten zullen zich wel bij de aanschouwing van het Indische wonderland met zijn raadselen van den peinzenden Pyrrho hebben meester gemaakt. Na den veldtocht in Azië keerde hij naar Elis terug en leefde er, in zeer bescheiden levensomstandigheden, doch hoog vereerd, tot aan zijn dood. Om zijnentwil werden de wijsgeeren vrijgesteld van belasting. Athene schonk hem het burgerrecht; op de marktplaats van zijn vaderstad werd voor hem een standbeeld opgericht en hij werd er tot opperpriester benoemd. Evenmin als Sokrates heeft hij geschriften te boek gesteld.

Wat Pyrrho heeft geleerd, kan niet nauwkeurig worden vast-

Sluiten