Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook Timon ontweek het gewoel der menschen en had het landleven lief met zijn kalmte en eenzaamheid; doch tevens was hij een lichtzinnig spotter, die gaarne lekker at en veel dronk, die rijkdommen trachtte te verwerven en zijn vijanden overlaadde met bijtende hatelijkheden. Als karakter staat hij op verre na niet zoo hoog als zijn leermeester.

Terwijl Pyrrho, in volkomen overeenstemming met hetgeen hij leerde, geen enkel geschrift te boek stelde, was Timon een veelschrijver. Van zijn talrijke werken zijn echter slechts enkele fragmenten bewaard gebleven. Met scherpe critiek schijnt hij de dogmatische stelsels onvermoeid te hebben bestreden en aldus voor het Pyrrhonisme propaganda te hebben gemaakt. Hij is waarschijnlijk de eerste geweest, die getracht heeft het skepticisme op logische grondslagen te vestigen. Hij was meer theoreticus dan practicus.

Minstens eene eeuw later, treedt Anesidemos op als nieuw vertegenwoordiger van de Pyrrhonische twijfelleer. Minstens een eeuw later; want het valt niet uit te maken, of deze wijsgeer moet geplaatst worden in de eerste eeuw vóór, in de eerste eeuw na, of wellicht in de 2e eeuw na Chr. Zijne geschriften zijn hoogst belangrijk. Zij bevatten een uitvoerige uiteenzetting van de skeptische theorie, die later nog door Agrippa is aangevuld.

Het verdient onze aandacht, dat de laatste vertegenwoordigers der skeptische wijsbegeerte bijna zonder uitzondering geneeskundigen zijn geweest. In overeenstemming met de skeptische leer beoefenen zij de geneeskunst uitsluitend als empiristen. Volgens hen was wetenschap niet mogelijk en hadden zij als artsen alleen rekening te houden met hetgeen de ervaring hun bad geleerd.

De voornaamste onder die skeptische geneeskundigen is de zoogenaamde Sextus Empirikus, die waarschijnlijk omstreeks 200 na Chr. heeft geleefd. Een oorspronkelijk denker was hij niet; maar hij heeft zich verdienstelijk gemaakt, door al wat het skepticisme van Pyrrho af tot op zijne dagen geproduceerd had, naar een vast plan en overzichtelijk te ordenen. Dientengevolge zijn zijne geschriften een onmisbare bron voor de kennis van deze geestelijke beweging.

Sluiten