Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap, dat van Athene uit naar Rome werd afgevaardigd, om ontheffing van eene aan de eerste stad opgelegde geldboete te bewerken. Karneades pleitte den eersten dag vóór, den daarop volgenden tegen de gerechtigheid.

Als persoonlijkheid gelijkt hij meer op den strengen Pyrrho, dan op den beminnelijken Arkesilaus. Met de buitenwereld bemoeide hij zich weinig en leefde alleen voor zijn studie. Haar en nagels liet hij maar groeien; want hij gunde zich den tijd niet om die te knippen.

Hoewel niet zoo bedeeld met de gave der welsprekendheid als Arkesilaus, toch bracht de macht van zijn stem, gepaard aan de overbluffende kracht van zijne redeneeringen, een bijna demonische uitwerking te weeg op zijn hoorders. Hij trotseerde den dood niet, zooals de Stoïci, maar hij schikte zich in zijne nadering, zooals hij zich in alle lotgevallen en levensomstandigheden schikte.

Blind geworden, moest hij van zijn Stoicijnsche tegenstanders het verwijt hooren, dat het hem aan den moed tot zelfmoord ontbrak. Rustig gaf hij ten antwoord: „Wat de natuur heeft samengevoegd, dat zal zij ook wel weer scheiden."

Door zijn tijdgenooten werd hij hoog vereerd. De maansverduistering, die met zijn stervensstonde samenviel, werd beschouwd als een teeken, dat het hemellichaam treurde over den dood van zulk een groot man.

Wij willen thans de skep||che theorieën nog wat meer van nabij bezien.

Reeds Pyrrho, de vader der skeptische school, had het probleem gesteld, waarmede het Grieksche skepticisme zich bij voortduring heeft bezig gehouden. We hebben reeds vernomen, dat hij dat probleem formuleerde op monumentale wijze, door het stellen van de volgende drie vragen: „Waarin bestaat het wezen der dingen? Hoe behooren wij ons ten opzichte van de dingen te gedragen? Welke gevolgen hebben die gedragingen voor ons?"

Waarin bestaat het wezen der dingen? zoo vraagt de skepticus, daarbij onder „dingen" samenvattende al wat werkelijk en mogelijk is, en bovendien alle werkelijke waarden en alle mogelijke waarden;

Sluiten