Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote hoeveelheid ingenomen, is zij schadelijk. Welke eigenschap moet nu aan die artsenij worden toegekend?

De achtste trope vestigt nog eens de aandacht op de gevoelstonen, die aan de onderscheiden waarnemingen van hetzelfde object een min of meer verschillend karakter geven; maar zij beschouwt deze feiten nu niet van het subject, doch van het object uit. Wat wij vaak zien, b.v.b. de zon of het menschelijk lichaam, wekt onze verbazing of bewondering niet meer; maar wel hetgeen zelden voorkomt of wat wij voor het eerst te zien ofte ondervinden krijgen: b.v.b. een aardbeving, een komeet, de eerste aanblik van de zee, en dergelijke.

De eerste vier tropen hadden de strekking te-bewijzen, dat de eigenaardige toestand van het waarnemende subject de uitkomsten van alle waarnemingen betrekkelijk maakt; de laatste vier bewezen hetzelfde, uitgaande van den eigenaardigen toestand van het waargenomen object.

De negende trope vat dit alles te zamen en trekt de slotsom, dat uit de zintuiglijke waarnemingen, van welken aard ook en onder welke omstandigheden ook gedaan, omtrent de dingen geen betrouwbare kennis kan worden verkregen. De latere skeptici hebben dan ook de eerste negen tropen van Aenesidemus saamgevat in ééne trope, namelijk die van het betrekkelijk karakter der zintuiglijke waarnemingen.

De tiende of laatste trope staat in geen verband tot de vorige. Zij levert algemeene beschouwingen over de verscheidenheid en de tegenstelling der menschehjke meeningen en trekt daaruit de slotsom, dat het voor ons onmogelijk is, op welk terrein dan ook, betrouwbare kennis op te doen. Zoo verschillend aard, karakter en geestesgesteldheid van individuen, stammen en volken zijn, zoo verschillend zijn hunne fundamenteele inzichten op allerlei gebied. Nu eens wordt Zeus, dan weer Oceanus als de vader van goden en menschen vereerd. Bij de Romeinen betaalt hij, die afstand doet van zijn vaderlijk erfdeel, de schulden van zijn vader niet; bij de Rhodiërs doet hij dat wel. Bij de Indiërs heeft geslachtelijk verkeer plaats

Sluiten