Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewijs. Een van beide: er is een bewijs, of er is geen bewijs. Maar in uw geval, zoowel als in het mijne, is er een bewijs. Want voor ^ mij geldt het bewijs, dat er een bewijs is, en voor u geldt het bewijs, dat er geen bewijs is. Derhalve is er dan toch, zoowel voor u als voor mij, een bewijs! — Halt! zegt de skepticus, gij trekt eene valsche conclusie. Want neemt gij aan: als er een bewijs is, dan is er een bewijs; dan moogt ge niet verder gaan en zeggen: als er geen bewijs is, dan is er een bewijs. Want dan zou uit uw major, zoowel als uit den mijnen, die contradictorisch tegenover elkander staan, hetzelfde besluit volgen, wat ongerijmd is. En als de dogmaticus dan nog niet bevredigd is, dan pareert de skepticus den stoot aldus: „Wat wilt ge toch? Gij hebt alleen aangetoond, dat voor de mogelijkheid van het bewijs deugdelijke gronden zijn aan te voeren en ik heb aangetoond, dat tegen die mogelijkheid heel wat deugdelijks aan te voeren is. Wij zijn niet zoo dogmatisch om te beweren, dat onze gronden de ware zijn. Er is immers geen waarheid! Uw bewijsgronden en de mijne staan derhalve gelijkwaardig tegenover elkander, wegen tegen elkander op. Derhalve hebben wij bereikt, wat wij wenschten te bereiken, namelijk: de volkomen gelijkwaardigheid van twee elkander weersprekende stellingen: de „Isothenie!" En daaruit volgt onze volstrekte onverschilligheid, onze „Epoche", ten opzichte van alle mogelijke beweringen I

Gaat het u als mij, dan maken de gevolgtrekkingen van de wijsgeeren der skeptische school aanvankelijk een verbluffenden indruk. Het schijnt wel, alsof bij aanvaarding dezer resultaten het trotsche gebouw der antieke wijsbegeerte in een jammerlijken puinhoop verandert, alsof die wijsbegeerte door een daad van zelfmoord voor goed een einde heeft gemaakt aan haar eenmaal zoo rijk en bloeiend leven.

Hoe mistroostig dit einde der Grieksche wijsheid ons ook moge stemmen, toch Wordt daarmede de doodsklok niet geluid boven het graf van het wijsgeerig denken der menschheid. Want geen critiek is zoo vlijmend scherp en van zoo doodende gestrengheid,

Sluiten