Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ Keeren wij thans tot Plotinus terug. Hij werd geboren in 204 of 205 na Christus, in Egypte, waarschijnlijk te Lykopolis, terwijl de krachtige keizer Septimius Severus regeerde over het Romeinsche rijk. Van zijn afkomst is ons niets bekend; hij was te bescheiden om veel over zich zeiven, over zijn ouders, over zijn vaderstad te spreken. Al zulke dingen waren voor hem van weinig gewicht, ja hij scheen, zooals zijn biograaf Porphyrius het uitdrukt, zich te schamen, dat hij een lichaam omdroeg. De eerste indrukken, die voor een mensch meestal zoo beslissend zijn, zijn opvoeding, zijn vorming, heeft Plotinus in Egypte ontvangen. Al heel spoedig, misschien wel, toen hij pas acht jaar oud was, bezocht hij eene school te Alexandrië, dat toen de tweede stad der wereld was. Heel de beschaving van zijn tijd nam hij in zich op; behalve philosophie bestudeerde hij meet- en rekenkunde, mechanica, optica en muziek, hoewel meer in theorie dan in practijk. Den leeftijd van 28 jaar bereikt hebbende, wijdde hij zich uitsluitend aan de wijsbegeerte en men verwees hem naar die philosofen, die toen te Alexandrië de grootste vermaardheid hadden. Hoeveel en hoe velerlei voedsel voor zijn geest een begaafde jonge man in het in stoffelijken en in geestelijken zin zoo rijke Alexandrië vinden kon, kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. Alexandrië was toen ter tijde de grootste handelsstad der wereld, de voornaamste stapelplaats van Indische en Arabische koopwaren, een stad van overvloed, rijkdom, weelde en bedrijvigheid en tevens een kweekplaats bij uitnemendheid van wetenschappen en schoone kunsten. Onder de heerschappij der eerste Ptolemeeën droeg het als middelpunt van geestesleven een beslist Helleensch karakter; doch later, in de 2' eeuw vóór Chr. kregen de Joden er, zoowel op materieel als op geestelijk gebied, grooten invloed en werden zij er de bemiddelaars tusschen Oostersche en Westersche cultuur. Maar ook volkselementen van ander ras, Egyptische inboorlingen en waarschijnlijk ook Perzen en Indiërs, mengden zich onder de burgers van oorspronkelijk Helleenschen stam. Zulk een vermenging en doordringing van onderscheiden rassen gaat gewoonlijk gepaard

Sluiten