Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koesterde met uitzondering van de politiek. Dit laat zich zonder bezwaar verklaren. De bevolking der stad, zoo veelsoortig van samenstelling, bestond in hoofdzaak uit koopheden, die de geheele toenmaals bekende wereld bereisden, en uit geleerden, die de geschriften van alle toenmaals bekende volken bestudeerden. Hun vaderland was de wereld en het moest hun wel kleingeestig en bekrompen voorkomen, dat iemand zijn persoon in de bres stelde voor de belangen van dat bijzonder onderdeel van het wereldgeheel, dat bij zijn vaderland beliefde te noemen. Daarbij kwam nog, dat de hoogstaande karakters van dien tijd met afkeer vervuld waren van de onzedelijke praktijken, die in het Romeinsche keizerrijk in zwang waren gekomen. Van de edelste geesten maakte zich een steeds sterker wordend verlangen meester naar iets beters en hoogers, dan al de pronk en praal der Romeinsche wereldheerschappij vermocht te bieden, en dat verlangen openbaarde zich sterker dan ergens te Alexandrië, de stad, die op geestehjk gebied meer te beteekenen had, dan eenige andere in de toenmalige beschaafde wereld.

Dit was het milieu, waarin Plotinus rijpte tot man. Van de vermaardste leeraars der wijsbegeerte ontving hij onderwijs; doch wat hij van hen vernam, bevredigde hem niet. Een diepe zwaarmoedigheid maakte zich meester van zijn gemoed, dat dorstte naar wat beters en hoogers en zich niet liet bevredigen door de schoolsche geleerdheid van philologen, die het als hun levenstaak beschouwden, de overgeleverde wijsheid van vroeger eeuwen te schiften, te ontleden en van commentaren te voorzien. Een zijner vrienden verwees hem naar Ammonius Sakkas, een meester, dien hij tot nog toe niet had gehoord. De kennismaking met dezen Ammonius Sakkas werd een keerpunt in Plotinus' leven. ,,Dit is de man, dien ik zoek!" moet hij gezegd hebben, nadat hij voor de eerste maal zijn onderwijs had bijgewoond.

Het zou belangwekkend zijn te kunnen nagaan, wat de persoonlijkheid van Ammonius voor Plotinus zoo aantrekkelijk maakte; doch daaromtrent worden wij maar zeer sober ingehcht. En toch geldt deze man, die geen letter schrifts heeft nagelaten, voor de

Sluiten