Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van beschaafde vrouwen onder zijne meest getrouwe volgelingen telde. Bij eene van deze, Germina en hare dochter woonde hij in.

De reeds genoemde Porphyrius was de begaafdste onder zijne leerlingen en vrienden. Aan een wensch zijns meesters gevolg gevende, werd hij de verzamelaar en uitgever van diens geschriften. Doch naast Porphyrius zouden onderscheidene anderen kunnen genoemd worden van meer of minder beteekenis. Sommigen onder hen hadden tot nu toe veel aan politiek gedaan; doch, onder den invloed van Plotinus gekomen, gaven zij dat op. Zoo ook een zekere senator Rogatianus. Een al te weelderig leven had het gestel van dezen man vroegtijdig ondermijnd. Onder den invloed van Plotinus kwam er een ommekeer in heel zijn levenswandel. Al zijn slaven zond hij weg; van zijn rijkdom deed hij vrijwillig afstand; geen ambt wilde hij langer bekleeden. Hij legde zijn betrekking van praetor neer, verhet zijn huis, woonde voortaan bij zijne vrienden en gebruikte slechts één maaltijd per dag. Door die ingetogen levenswijze herwon hij zijne geschokte gezondheid en verwierf zich daardoor de hoogste achting van zijn meester, die hem aan alle anderen ten voorbeeld stelde. Ook andere senatoren telde Plotinus onder zijne aanhangers; ja, de roem, die van hem uitging, drong zelfs door tot het keizerlijk paleis. De toenmalige keizer Galbenus en zijne gemalin Salonina behoorden weldra onder zijne volgelingen en vereerders.

Zelfs dook bij Plotinus het plan op om, begunstigd door den keizer, een verwoeste plaats in Campanië in te richten tot eene philosofenstad, die Platonopolis zou heeten, en welker inwoners volgens de wetten van Plato zouden geregeerd worden. Doch wegens zijn onuitvoerbaarheid werd dat plan opgegeven. Het geheele leven van Plotinus werd gekenmerkt door een reinheid en een zielenadel, die hem juist in die dagen van zedelijk bederf tot eene hoogst zeldzame verschijning maakte. Steeds verkeerende in een wereld van verheven gedachten, hechtte hij aan de meest verlokkende aardsche genietingen zelfs niet de geringste waarde. Zich tevreden stellende met het soberste voedsel, at hij nimmer

Sluiten