Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich in drieërlei vorm: als vegetatieve, als animale en als redelijke ziel. De hoogste trap vertegenwoordigt de ziel als rede, als vermogen om intuitief en aanschouwend te denken, terwijl het gewoon verstandelijk, begripmatig denken, dat zijn stof aan de zinnelijke waarneming ontleent, tot den tweeden trap gerekend wordt. Voorzoover de ziel aan de rede deel heeft, heeft zij niets met het lichaam van doen; hare onsterfelijkheid is gegrond in haar wezen. Vóórdat de redelijke ziel, die de eigenlijke, de ware ziel des menschen is, zich in de zinnelijke wereld begaf, leefde zij in de bovenzinnelijke sfeer, boven leed en tijd verheven, verzonken in de onmiddellijke aanschouwing van het Oer-Eéne. Maar gehoorzamende aan de wet der noodzakelijkheid, die heel het bestaande beheerscht, werd zij uit die hooge sfeer weggedrongen, heengetrokken naar de zinnelijke wereld der lichamelijkheid. Voorzoover die drang naar het zinnehjke uit haar eigen natuur voortkomt, wordt de intrede in de lagere wereld haar toegerekend als schuld en zonde. Noodzakelijkheid eh Wilsvrijheid vormen het paral lel o gram van krachten, langs welks diagonaal elke ziel zich voortbeweegt om met het lichaam in relatie te treden. Sedert leidt de ziel een dubbel bestaan. Voorzoover zij buiten en boven het lichaam is, wordt zij verteerd door de begeerte om naar haar levensoorsprong terug te keeren; voorzoover zij in het lichaam woont, raakt zij verstrikt in de zinnelijkheid, en aan haar onderworpen. Naargelang die onderwerping verder is voortgeschreden, wordt in ■ het hiernamaals het lot der ziel bepaald; want elke ziel zal ten slotte ervaren, wat haar volgens haar aard en wezen toekomt. De grootste zondaars verzinken in den Tartarus om er zwaar te boeten, de anderen worden gedoemd tot een langen tocht door de lichamen der dieren, waarbij elke ziel in het lichaam verhuist van dat dier, dat met haar karakter en aard overeenkomt. De goede en voortreffelijke zielen stijgen ten hemel om er te wonen op verre en heerlijke sterren. De volmaakte zielen keeren terug naar haar bovenzinnelijk vaderland.

De indaling in het lichaam heeft derhalve eene ontaarding der ziel ten gevolge, een verduistering van het licht der oorspronkelijke

Sluiten