Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereikt die laatstgenoemde door de begrippen grootte en veelheid weg te denken en dan rust te vinden in de voorstelling van iets, dat zelf ondeelbaar is, doch oorspronkelijk een deel uitmaakt van een grooter geheel, dus van iets anders, dan het zelf is. Het Eéne echter is noch in iets anders, noch in iets dat deelbaar is, noch is het ongedeeld als het denkbaar kleinste. Integendeel is het grooter dan alle dingen, doch niet grooter in uitgebreidheid, maar in kracht en ook het Zijnde, waarvan het Eéne de oorsprong is, is ondeelbaar en ongedeeld, wat zijn kracht betreft, niet ten opzichte van de massa. Men moet het Eéne tevens opvatten als oneindig, niet alsof het een oneindig groote massa ware, maar omdat zijn kracht alle begrip te boven gaat. Het is meer dan Geest of goed, meer dan een volkomen eenheid. Het bestaat in en op zich zelf en is aan geen toeval onderworpen".

„Men kan zich het Eéne ook voorstellen als het volstrekt zichzelfgenoegzame; want al het veelvuldige, het niet volstrekt Eéne, heeft behoefte aan iets, dat het niet is, namelijk aan het Eén-Zijn. Het Al-Eéne echter behoeft zichzelf niet; want het is juist het AbsoluutEéne. Het veelvoudige daarentegen behoeft evenzooveel dingen, als het omsluit. Want ieder ding, dat in het veelvuldige begrepen is en dus alleen bestaat als verbonden met de andere, blijkt zoowel van die andere dingen afhankelijk te zijn, als van dat geheel, waarvan het een deel uitmaakt. Moet er derhalve iets zijn, dat volkómen aan zich zelf genoeg heeft, dan moet dat het Eéne zijn, dat noch afhankelijk is van zich zelf, noch van eenig ander ding. Het - heeft niets noodig om te zijn, om goed te zijn, of om te bestaan. Want daar het aller wezens oorzaak is, heeft het zijn bestaan aan niets anders te danken en wat zóu voor het Al-Eéne het Goed-Zijn beteekenen buiten zich zelf? Daarom, is de goedheid niet een zijner toevallige eigenschappen; want het is zelf het Goede. Het behoeft geen ruimte, want het steunt nergens op; want wat steun behoeft, is onbezielde massa, die valt, wanneer zij niet wordt ondersteund. Juist het Eéne is de oorzaak, dat ook de andere wezens hun vastigheid hebben; het Eéne heeft hun het bestaan

Sluiten