Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beneden dien overmoed te haten ; zij reinigt zich van het aardsche slijk, en ontzondigd keert zij tot haar Vader terug en vindt bij Hem haar waarachtig heil. Wie deze toestanden niet kent, hij leere aan de uitingen der aardsche liefde verstaan, wat het zeggen wil, het voorwerp zijner liefde te bezitten en hij bedenke, dat wat hier door ons wordt bemind, sterfelijk en schadelijk is, dat onze liefde zich op schijngestalten richt en dat zij vaak in haar tegendeel omslaat, omdat hetgeen wij lief hadden, niet inderdaad beminnenswaard was, niet het goede was, dat wij zochten. Daar ginds echter is het waarachtig beminnenswaardige, waarmede hij, die het gegrepen heeft en werkelijk bezit, vereènigd kan blijven, omdat het niet van hem gescheiden is door een hulsel van vleesch en bloed. Wie het aanschouwd heeft, weet wat ik zeg; hij weet, dat de ziel dan een ander leven ontvangt, dat zij genaderd is tot God, Hem heeft bereikt, Hem bezit, en in dezen toestand leert beseffen, dat hier de koorleider van het waarachtige leven is en dat er nevens Hem geen ander kan zijn".

„Men moet al het andere verzaken, om zich alleen tot God te keeren en zich met Hem te vereenigen, als alle aardsche omhulsels zullen wegvallen. Wij moeten ons derhalve haasten om aan deze wereld te ontkomen; wij moeten treuren over onze boeien en kluisters en met heel ons wezen God omvatten, opdat er niets in ons overbhjve, waarmede wij ons niet aan Hem vastklemmen. Daar mogen wij dan Hem en ons zeiven aanschouwen, ons zeiven .in stralenden glans, vervuld van des geestes hcht, of liever zelf rein licht geworden, God geworden, ja God zijnde. De vlam van ons leven is dan ontstoken; doch zinken wij weer in de wereld der zinnen terug, dan is die vlam als uitgebluscht."

„Een aanschouwen van God kan men dat eigenlijk niet noemen. Het is eene andere wijze van zien, eene ekstase, een buiten zich zelf treden, een één worden, een overgave van het zelf, een verlangen naar onmiddeUijke aanraking. Zoo iets aanschouwen te noemen is ontoereikende beeldspraak. De mensch, die dit allerheiligste is binnengetreden, aanschouwt aanvankelijk het eerste beginsel, den

Sluiten