Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een anderen kijk dan zijn heidensche voorgangers op den mensch en de menschheid, op het hoogste beginsel des bestaans, of de verhouding tusschen lichaam en geest, op het heelal en zijn toekomst, op de zedehjke vraagstukken, op de organisatie der menschelijke samenleving. Er valt een nieuw licht op de beteekenis der individueele persoonlijkheid en hare verhouding tot God en de hoogste dingen. Het besef van schuld en zonde ontwikkelt zich tot een tot nog toe onbekend wijsgeerig begrip, waarmede gerekend dient te worden en in plaats van de intellectueele dwaling des verstands treedt met nadruk op den voorgrond de verdorvenheid van den wil. De leer der geleidelijk toenemende volmaking langs den weg van verheldering van inzicht en daarmede gepaard gaande deugdsbetrachting wordt vervangen door die van bekeering, wedergeboorte en verlossing.

Het christendom vond, gehjk bekend is, zijn eerste aanhangers onder de visschers en tollenaren van Galilea met zijn zeer gemengde bevolking van alles behalve zuiver Joodsch ras en de eerste belijders van Jezus werden dan ook vaak genoemd naar dat onaanzienlijke Nazareth, waarvan volgens een toenmalig in zwang zijnd spreekwoord betwijfeld werd, of er wel iets uit kon voortkomen, dat terecht goed mocht worden geheeten. Een Joodsch schriftgeleerde uit de verstrooiing, te Tarsus in Klein-Azië geboren, naar afkomst en overtuiging tot de sekte der Farizeeërs behoorende en aanvankelijk hartstochtelijk bestrijder van het nieuwe geloof, laat af van zijn vijandschap en wordt een der vurigste belijders en verkondigers van het jonge christendom. Dat het nieuwe geloof de grenzen van Palestina overschrijdt en het aantal zijner aanhangers, vooral onder de heidenen, in een voor die dagen ongeëvenaard snel tempo toeneemt, is in de eerste plaats zijn werk. Wat te Jeruzalem begon, is enkele tientallen van jaren later zelfs te Rome bekend.

Toch maken de gelijktijdige geschiedschrijvers er ternauwernood melding van; op zijn hoogst wordt met enkele woorden door hen gewag gemaakt van de christenen als van ééne der overtalrijke

Sluiten