Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderworpen. Waarom zou men het terrein van den bijbel ontzien ?

Het waren inzonderheid David Friedrich Strausz en later Ernst Renan, die ieder op zijne wijze een „leven van Jezus" trachtten te ontwerpen, dat aan de eischen der critiek voldeed. Met groote scherpzinnigheid, aan veelomvattende kennis gepaard, tracht eerstgenoemde de onhoudbaarheid der evangelische verhalen te betoogen, door telkens de Oud-Testamentische bronnen aan te wijzen, waarop die verhalen terugwijzen, en zoodoende het bewijs te leveren, dat de schrijvers der vier Evangeliën zeer tendentieus zijn te werk gegaan, zich in geenen deele bekommerd hebben om het leveren van betrouwbaar historisch materiaal, doch veeleer bedoeld hebben, den persoon van Jezus tot in het bovenmenschelijke te verheffen, en aldus tot het middelpunt der geloovige vereering te maken. Bij zijn arbeid sluiten'zich aan de talrijke werken over het oudste christendom van Baur, den stichter der Tübinger school, en andere tot die school behoorende geleerden.

Ongeveer dertig jaren later verscheen: „La vie de Jésus" van Ernest Renan. Baanbreker op het gebied van de studie der semir tische talen en volkomen op de hoogte van hetgeen Strausz en de Tübingerschool op het terrein der Nieuw-Testamentische critiek reeds geleverd hadden, trachtte Renan in den vorm van een in aantrekkelijken stijl geschreven romantisch verhaal een psychologisch aannemelijk Jezusbeeld te ontwerpen, dat in overeenstemming was met het milieu van land en volk, waarin de persoon van Jezus optrad, en met de toenmalige cultuurtoestanden. Zooals wel van zelf spreekt, blijft erbij deze beschrijving van den persoorWan Jezus met veel bijzonders over; ten hoogste is hij een merkwaardig mensch, slachtoffer en martelaar van zijn overtuiging, een idealist, een utopist, wellicht een revolutionair, doch van wien men kan' overgaan tot de orde van den dag.

Het standpunt van denzelfden Strausz in zijn laatste geschrift: „Der alte und der neue Glaube" is: men kan Jezus veilig overlaten aan de kerk met haar bekrompen dogmatiek; wij, moderne menschen, kunnen het buiten hem stellen; wij zijn hem ontgroeid.

Sluiten