Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inderdaad te bevredigen en de menschelijke persoonlijkheid tot hare waarachtige bestemming te leiden.

Men zocht de oplossing langs allerlei wegen en met allerlei middelen. Het opkomend socialisme profeteerde van een toekomstigen heilstaat, waarin het ideaal van een menschwaardig bestaan ten volle zou worden verwerkelijkt. Nietzsche kondigde in zijn Zarathustra-boek de verschijning aan van den „Uebermensch", in wien eene bestaanswijze openbaar zou worden, hooger dan die, welke de mensch van het heden met zijn erbarmelijk behagen te* aanschouwen gaf. Anderen verdiepten zich in de raadselen der theosophie en hopen nog heden ten dage door de ontsluiering dezer geheimen tot den zielevrede te komen, dien zij elders te vergeefs hebben gezocht en zij gewagen daarbij van een komenden godsdienst, van eene Ster uit het Oosten, van een grooten wereldleeraar, wiens komst aanstaande is en die der geplaagde, gejaagde en' gebroken menschheid verlossing zal brengen.

Dit zoeken en tasten van den modernen mensch heeft zich thans ook weer opnieuw op Jezus gericht ondanks alle wetenschappelijke critiek, die tot ontkenning leidde van de beteekenis zijner persoonlijkheid. Men ziet in, dat men bij de negatie niet kan leven en dat het hier gaat om de hoogste en diepste levensvraag: hoe zal de bestemming van den enkelen mensch en die van de menschheid, hoe zal mijne bestemming tot haar vervulling en voltooiing komen?

De moderne mensch, ook de onkerkelijke, anti-kerkelijke mensch, kan eenvoudig niet van Jezus los komen. Instinktmatig beseft hij' dat hij op de vraag: „wie was Jezus van Nazareth?" geen bevredigend antwoord zal ontvangen bij eenige kerk of kerkelijke dogmatiek. Want dan ontvangt hij een antwoord in den vorm eener overgeleverde, kerkelijk geijkte leer. Naar gelang van de gemeenschap, tot welke hij zich wendt, zal dat antwoord anders luiden: Roomsch of Onroomsch, orthodox of modern, altijd zal het den If kerkdijken stempel dragen. En juist dat begeert de zoekende f mensch onzer dagen niet. Hij wil niet voor kerkdijk-godsdienstig 1

Sluiten