Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lost het probleem des menschen op door het botweg te negeeren, en moet wel in onverschilligheid of pessimisme ondergaan. De tot ontbinding en negatie voerende macht van het materialisme en zijn volslagen onvermogen om de raadselen des levens op te lossen, vormt den duisteren achtergrond, waarop de persoonlijkheid van Jezus zich opnieuw in stralenden glans van verlossende waarheid vertoont. Al wat de strekking had om zijn beeld te verduisteren, heeft tegen wil en dank er toe bijgedragen, om dat beeld in nieuwen luister te doen stralen en op nieuw, met meer nadruk dan ooit te voren, de vraag aan de orde te doen stellen: Wie was toch deze mensch van Nazareth?

Is het mogelijk op deze vraag een antwoord te geven ?

Ik heb reeds aangeduid, in welke richting, naar mijne meening, zulk een antwoord moet gezocht worden. Wij hebben daartoe den weg der empirie in te slaan. Wij moeten ons stellen onder den indruk van Jezus' persoonlijkheid, zooals die ons in de Evangeliƫn tegemoet treedt en dan moeten wij dien indruk onbelemmerd en onbevooroordeeld op ons laten inwerken. Wanneer wij aldus de geschiedenis van zijn leven in ongebroken samenhang lezen, dan kan het niet anders, of wij zien zijne gestalte voor ons bewustzijn oprijzen, niet onzeker en nevelachtig, maar in vaste lijnen en omtrekken. Hoe dieper de indruk van die gestalte in onzen geest wordt geprent, hoe meer onze vatbaarheid zal toenemen om te verstaan, wat zij ons te zeggen heeft.

Jezus zal iemand worden, met wien wij in ons leven gaan rekenen; hij zal een macht in ons leven worden, die wij niet kunnen of willen negeeren. Wij zeggen niet, wie hij is; hij zelf zegt ons, wie hij is. Hij openbaart zich aan ons, omdat wij tot hem in levende betrekking staan. Onweerstaanbaar komen wij hoe langer hoe meer onder den machtigen indruk, die van zijn persoonlijkheid uitgaat. Zijn beeld drukt zich af in de weeke was onzer z\elservaringen. Zoo leeren wij hem kennen, en die kennis rust dan op ervaring. Wellicht zijn wij niet in staat om op bevredigende wijze te beschrijven, wie hij is; maar wij beseffen het des te beter.

Sluiten