Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het hier beschreven psychologisch proces is in geenen deele zonderling of ongewoon. Ieder geschiedschrijver, die eene persoonlijkheid uit het verledene objectief wil leeren kennen, ondergaat een dergelijk proces, en volgt dus denzelfden weg. Alleen is daartoe onmisbaar: onbevangenheid, congenialiteit en een groote mate van receptiviteit.

In het dagelijksch leven gaat het trouwens niet anders. Als ik een medemensch wil leeren kennen, dan ga ik niet in een hoekje zitten peinzen, wat voor iemand hij mogelijkerwijze wel zou kunnen zijn; ik ga mij niet een gefantaseerd beeld van hem vormen en dan zeggen: zie, dat is hij ! Ook loop ik niet overal rond om de praatjes op te vangen, die deze en gene omtrent hem ten beste geeft, teneinde dan vervolgens daaruit op te maken, hoe ik hem zal hebben te beoordeelen. Neen, als het mij er inderdaad om te doen is hem te leeren kennen, dan tracht ik met hem in persoonlijk contact te komen. Aanvankelijk zal de indruk oppervlakkig zijn; doch hoe langer de persoonlijke omgang duurt, hoe inniger de betrekking wordt, die tusschen mij. en hem ontstaan is, hoe duidelijker en levendiger zijn persoon zich in mij zal afteekenen. Iemand kennen is altijd iemand steeds beter leeren kennen. Hebt ge echter iemand op deze wijze leeren kennen, dan laat gij u niet door de meening van anderen van uwe op ervaring gegronde overtuiging afbrengen; en elk oordeel, dat met het uwe in tegenspraak is, beantwoordt gij met een: „dat weet ik beter; want ik ken hem persoonlijk."

De alles beheerschende kwestie is nu, of het mogelijk is van den persoon van Jezus van Nazareth, die bijna 2000 jaar geleden in Palestina heeft geleefd, en dien wij dus niet, alsof hij een onzer tijdgenooten ware, in levenden lijve kunnen aanschouwen en ontmoeten, een levendigen, betrouwbaren, persoonlijken indruk te ontvangen. Ik meen, dat die vraag in bevestigenden zin mag beantwoord worden, omdat met de oorkonden aangaande hem, die tot onze beschikking staan, inderdaad zulk een doel kan worden bereikt. Die oorkonden zijn de vier zoogenaamde Evangeliën. Of

Sluiten