Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de Evangeliën ontvangen wij den indruk, dat Jezus een volmaakte mensch is geweest, zooals er nergens ter wereld een werd of wordt aangetroffen, en toch staat die mensch voor ons niet als een begripmatige abstractie, maar als tastbare, levende, concrete, individueele gestalte. Dit wijst terug op twee mogelijkheden: óf de schrijvers waren volmaakte menschen en gaven in het beeld van Jezus hun eigen beeld, — en zulke volmaakte menschen waren zij, volgens hetgeen omtrent hen verluid wordt, in geenen deele, en de gelijkheid van het Jezusbeeld, dat zij leveren, werpt bovendien deze onderstelling totaal omver, — of wel, zij geven de indrukken weer van eene door niets geëvenaarde, inderdaad ervaren werkehjkheid; met andere woorden: zij stellen Jezus voor, zooals hij is.

Ik heb getracht den weg aan te wijzen, dien de moderne menscb, wil hij Jezus inderdaad leeren kennen, zal dienen te volgen. Die weg is de weg der persooonlijke ervaring. De moderne mensch heeft voorwaar geen ongelijk, wanneer hij alle andere wegen onbetrouwbaar acht. Hij kan wel langs andere methoden zich een Jezusbeeld vormen; hij kan b. v. b. vragen: wat leert de eene of andere kerk aangaande Jezus ? Hij kan ook vragen: wat voor beeld geeft Renan of Strauss of iemand anders van Jezus f In het eerste geval ontvangt hij dari een dogmatisch gestileerd beeld, in het laatste geval een beeld, dat gemodelleerd is naar de beginselen eener sceptische, naturalistische, materialistische of idealistische wereldbeschouwing. In ieder geval aanvaardt hij een beeld, dat anderen zich hebben gevormd en neemt dat over als het zijne; doch hij ontvangt geen beeld, dat hem door een levenden, onmïddellijken indruk in de ziel is geworpen.

Wellicht zal deze of gene zeggen: ik gevoel mij volstrekt niet gedrongen, mij zoo bijzonder te interesseeren voor de gestalte van Jezus van Nazareth. Welke bijzondere geestelijke winst zou ik daarvan te verwachten hebben? Was hij zooveel meer dan Kongfoe-tsé of Boeddha, of Zarathustra of een der andere wereldwijzen ? Wie aldus denkt, doet mijns inziens goed, zich voorshands niet

Sluiten