Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze moderne beschaving, waarop wij zoo trotsch waren, door ellende en anarchie ten onherroepelijken ondergang schijnt gedoemd, tal van menschen zoo kalm en bedaard en genoeglijk met of zonder godsdienst kunnen blijven voortleven met zeer onderscheiden theorieƫn in den mond, doch met een levenspractijk, zoo alledaagsch en gelijkvloersch, zoo ongestoord gericht op de kleine of groote materiƫele voordeeltjes, die men elkander tracht af te winnen, dat men wel vragen moet, of het hedendaagsche menschdom eigenlijk wel iets van zijn roeping verstaat, of het eigenlijk wel eenigermate opgewassen is tegen de taak, waarvoor het zich ziet geplaatst ? Zou men niet moeten verwachten, dat allen ten volle ernst zouden maken met de bange vraag: hoe moet het raadsel mensch tot oplossing worden gebracht, opdat de menschheid niet onderga, voordat eene bevredigende oplossing zal zijn gevonden?

Wie zich echter over dergelijke dingen wel bekommerd maakt, dien durf ik aanraden: tracht Jezus van Nazareth te leeren kennen langs den weg der persoonlijke ervaring; niet door bemiddeling van de eene of andere dogmatiek of philosophie, maar zoo rechtstreeks mogelijk, door u ontvankelijk te stellen voor een onmiddellijken indruk, die van de oudste, betrouwbaarste oorkonden uitgaat.

Sluiten