Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en stellig bereikt zal worden; waarop alles is aangelegd en waar alles, bewust of onbewust, heenstuurt?

Is er een alles omvattend, alles beheerschend wereldbestuur, een Godheid, die alle dingen richt en leidt naar het onwrikbaar ideaal eener eindbestemming? Of is het wereldgebeuren met zijn vaak zoo verbijsterende onverklaarbaarheden slechts het product van noodlot en toeval?

Aï die veelvuldige raadselen, die den mensch omringen, zijn gemoed met angst en twijfel vervullen en zijn levenstred aarzelend en onzeker maken, zij laten, welbezien, zich herleiden tot een tweetal cardinale vragen, waarop de zoekende, zwoegende menschheid, van geslacht tot geslacht en van eeuw tot eeuw, getracht heeft een bevredigend antwoord te vinden. Die vragen zijn: „wie ben ik?" en „wie is God?"

In zijn bekend boek, „Das Leben Jesu," dat ik reeds vroeger ter sprake bracht, heeft Strausz beweerd, dat ten opzichte van dat zoeken in de antieke wereld een tegenstelling valt op te merken. Israël, zoo zegt hij, heeft niet opgehouden van te zoeken naar God, terwijl de andere volken steeds gezocht hebben naar de oplossing van het raadsel: mensch.

Dit is mijns inziens maar ten deele juist. Bij Israël moge het Godsprobleem meestal op den voorgrond zijn gebracht; doch het probleem des menschen is daarom niet geheel en al uit de belangstelling verdwenen. Wordt b. v. in de Jobeïde niet met het raadsel des lijdens geworsteld en brengt dit zich verdiepen in het lijdensraadsel niet onmiddellijk in aanraking met het menschheidsprobleem? Immers kan het mysterie des lijdens niet worden verstaan, tenzij de mensch, die lijdt, zichzelven kenne.

Maar in de Jobeïde wordt het probleem des lijdens wel gesteld, doch niet bevredigend opgelost. Bij Job is het einde: volstrekte berusting in de ondoorgrondelijke wegen Gods, die van zijn doen geen rekenschap geeft.

Israël heeft, althans bij monde van zijn beste vertegenwoordigers, namelijk de profeten, God gezocht, God gediend en ook wel God

Sluiten