Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats van den geest. Nog éénmaal moest de Joodsche gemeente, tot de wet en de getuigenis teruggekeerd, haar bestaan op leven en dood verdedigen tegen het Hellenisme, waarmede de Seleucide Antiochus IV Epiphanes haar bedreigde. Toen heeft de heldenmoed der Macchabeeén de Joodsche gemeente van den ondergang gered. Het Hellenisme bleek niet bestand tegen de kracht van den Joodschen geest. Ja zelfs werd op nieuw een onafhankelijke Joodsche staat gesticht en het koningschap in nieuwen vorm hersteld. Het scheen, alsof de aloude Messiaansche verwachtingen vervuld zouden worden; doch de nieuwe schépping bleek niet meer te zijn dan de gouden glans van een zinkend avondrood. In bloedige troontwisten ging de dynastie der Macchabeeën te gronde en met Romeinsche hulp namen de Edomitische Herodessen hunne plaats in. Toch bleef het Jodendom, hoezeer ook gedecimeerd door het uitwijken van tal van inwoners naar den vreemde, zijne nationale zelfstandigheid met taaiheid van verzet handhaven. Ritus en wet werden het pantser, waarmede het al wat uitheemsch was van zich afweerde. Telkens uitte zich de verwachting van een toekomstig zelfstandig Messiaansch rijk in den eenen opstand na den anderen tegen het gezag van Rome en van zijne handlangers, maar steeds had de Romeinsche procurator, die te Caesarea verblijf hield, de noodige legioenen bij de hand om zulke opstanden terstond te dempen en de macht van den regeerenden Caesar hoog te houden.

Het zoeken naar God was bij Israël in vormendienst en spitsvondige schriftuitlegging ondergegaan. Daarom had Israël het mysterie van God niet gevonden, al verkeerde het in den waan, dat het de volkomen Godsopenbaring bezat en niets meer omtrent God had te leeren. Maar omdat Israël het raadsel: „God" niet had gevonden, had het ook het raadsel: „mensch" niet tot oplossing gebracht. Want de ideale mensch was, volgens Israël, de zelfgenoegzame, eigengerechtigde volbrenger van ritueele en zedelijke voorschriften, die het gansche leven van den morgen tot den avond in beslag namen. De meest subtiele belijning dier voor-

Sluiten